Feng, Chang‑Ping, Fang Wei, Kai‑Yin Sun, Yan Wang, Hong‑Bo Lan, Hong‑Jing Shang, Fa‑Zhu Ding, Lu Bai, Jie Yang, and Wei Yang. 2022. “Emerging Flexible Thermally Conductive Films: Mechanism, Fabrication, Application”. Nano-Micro Letters 14 (June):127. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00868-8.