Wu, Wencheng, Yinying Pu, Shuang Gao, Yucui Shen, Min Zhou, Heliang Yao, and Jianlin Shi. 2022. “Bacterial Metabolism-Initiated Nanocatalytic Tumor Immunotherapy”. Nano-Micro Letters 14 (November):220. https://doi.org/10.1007/s40820-022-00951-0.