Ruan, Jianbin, Dingtao Ma, Kefeng Ouyang, Sicheng Shen, Ming Yang, Yanyi Wang, Jinlai Zhao, Hongwei Mi, and Peixin Zhang. 2023. “3D Artificial Array Interface Engineering Enabling Dendrite-Free Stable Zn Metal Anode”. Nano-Micro Letters 15 (January):37. https://doi.org/10.1007/s40820-022-01007-z.