Zhou, Qiuxia, Caixia Xu, Jiagang Hou, Wenqing Ma, Tianzhen Jian, Shishen Yan, and Hong Liu. 2023. “Duplex Interpenetrating-Phase FeNiZn and FeNi3 Heterostructure With Low-Gibbs Free Energy Interface Coupling for Highly Efficient Overall Water Splitting”. Nano-Micro Letters 15 (April):95. https://doi.org/10.1007/s40820-023-01066-w.