Zhou, Lin, Kun Wang, Hao Sun, Simin Zhao, Xianfeng Chen, Dahong Qian, Hongju Mao, and Jianlong Zhao. 2019. “Novel Graphene Biosensor Based on the Functionalization of Multifunctional Nano-Bovine Serum Albumin for the Highly Sensitive Detection of Cancer Biomarkers”. Nano-Micro Letters 11 (March):20. https://doi.org/10.1007/s40820-019-0250-8.