Yang, Songlin, Mingyan Tan, Tianqi Yu, Xu Li, Xianbin Wang, and Jin Zhang. 2020. “Hybrid Reduced Graphene Oxide With Special Magnetoresistance for Wireless Magnetic Field Sensor”. Nano-Micro Letters 12 (March):69. https://doi.org/10.1007/s40820-020-0403-9.