Deng, Sixu, Hao Wang, Hao Liu, Jingbing Liu, and Hui Yan. 2014. “Research Progress in Improving the Rate Performance of LiFePO4 Cathode Materials”. Nano-Micro Letters 6 (3):209-26. https://doi.org/10.1007/BF03353785.