Pan, Xiyan, Jianqiang Zhang, Hai Zhou, Ronghuan Liu, Dingjun Wu, Rui Wang, Liangping Shen, Li Tao, Jun Zhang, and Hao Wang. 2021. “Single-Layer ZnO Hollow Hemispheres Enable High-Performance Self-Powered Perovskite Photodetector for Optical Communication”. Nano-Micro Letters 13 (February):70. https://doi.org/10.1007/s40820-021-00596-5.