Cao, Wentao, Zheng Wang, Xiaohao Liu, Zhi Zhou, Yue Zhang, Shisheng He, Daxiang Cui, and Feng Chen. “Bioinspired MXene-Based User-Interactive Electronic Skin for Digital and Visual Dual-Channel Sensing”. Nano-Micro Letters 14 (May 3, 2022): 119. Accessed December 6, 2022. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/1110.