Ruan, Jianbin, Dingtao Ma, Kefeng Ouyang, Sicheng Shen, Ming Yang, Yanyi Wang, Jinlai Zhao, Hongwei Mi, and Peixin Zhang. “3D Artificial Array Interface Engineering Enabling Dendrite-Free Stable Zn Metal Anode”. Nano-Micro Letters 15 (January 17, 2023): 37. Accessed April 17, 2024. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/1263.