Liu, Yangjie, Min Qiu, Xiang Hu, Jun Yuan, Weilu Liao, Liangmei Sheng, Yuhua Chen, Yongmin Wu, Hongbing Zhan, and Zhenhai Wen. “Anion Defects Engineering of Ternary Nb-Based Chalcogenide Anodes Toward High-Performance Sodium-Based Dual-Ion Batteries”. Nano-Micro Letters 15 (April 15, 2023): 104. Accessed April 17, 2024. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/1337.