Zhou, Lin, Kun Wang, Hao Sun, Simin Zhao, Xianfeng Chen, Dahong Qian, Hongju Mao, and Jianlong Zhao. “Novel Graphene Biosensor Based on the Functionalization of Multifunctional Nano-Bovine Serum Albumin for the Highly Sensitive Detection of Cancer Biomarkers”. Nano-Micro Letters 11 (March 9, 2019): 20. Accessed May 13, 2021. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/221.