Pan, Xiyan, Jianqiang Zhang, Hai Zhou, Ronghuan Liu, Dingjun Wu, Rui Wang, Liangping Shen, Li Tao, Jun Zhang, and Hao Wang. “Single-Layer ZnO Hollow Hemispheres Enable High-Performance Self-Powered Perovskite Photodetector for Optical Communication”. Nano-Micro Letters 13 (February 12, 2021): 70. Accessed December 6, 2022. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/836.