Tao, Kai, Zhensheng Chen, Haiping Yi, Ruirong Zhang, Qiang Shen, Jin Wu, Lihua Tang, Kangqi Fan, Yongqing Fu, Jianmin Miao, and Weizheng Yuan. “Hierarchical Honeycomb-Structured Electret/Triboelectric Nanogenerator for Biomechanical and Morphing Wing Energy Harvesting”. Nano-Micro Letters 13 (May 10, 2021): 123. Accessed January 25, 2022. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/889.