Xu, Chiwei, Zhengwei Yang, Xikun Zhang, Maoting Xia, Huihui Yan, Jing Li, Haoxiang Yu, Liyuan Zhang, and Jie Shu. “Correction To: Prussian Blue Analogues in Aqueous Batteries and Desalination Batteries”. Nano-Micro Letters 13 (September 4, 2021): 187. Accessed January 25, 2022. https://nmlett.org/index.php/nml/article/view/953.