Published: Jul 1, 2014

Research Progress in Improving the Rate Performance of LiFePO4 Cathode Materials

Jul 1, 2014
209-226
Sixu Deng, Hao Wang, Hao Liu, Jingbing Liu, Hui Yan

Hydrogel Microneedle Arrays for Transdermal Drug Delivery

Jul 1, 2014
191-199
Xiaoyun Hong, Zaozhan Wu, Lizhu Chen, Fei Wu, Liangming Wei, Weien Yuan

Unique Characteristics of Vertical Carbon Nanotube Field-effect Transistors on Silicon

Jul 1, 2014
287-292
Jingqi Li, Weisheng Yue, Zaibing Guo, Yang Yang, Xianbin Wang, AhadA. Syed, Yafei Zhang

Controlling the Cassie-to-Wenzel Transition: an Easy Route towards the Realization of Tridimensional Arrays of Biological Objects

Jul 1, 2014
280-286
G. Ciasca, M. Papi, M. Chiarpotto, A. De Ninno, E. Giovine, G. Campi, A. Gerardino, M.De Spirito, L. Businaro

Torsional Characteristics of SingleWalled Carbon Nanotube with Water Interactions by Using Molecular Dynamics Simulation

Jul 1, 2014
268-279
V. Vijayaraghavan, C. H. Wong

Magnetic Fe3O4-Reduced Graphene Oxide Nanocomposites-Based Electrochemical Biosensing

Jul 1, 2014
258-267
Lili Yu, Hui Wu, Beina Wu, Ziyi Wang, Hongmei Cao, Congying Fu, Nengqin Jia

Pt-Containing Ag2S-Noble Metal Nanocomposites as Highly Active Electrocatalysts for the Oxidation of Formic Acid

Jul 1, 2014
252-257
Hui Liu, Yan Feng, Hongbin Cao, Jun Yang

Doping Induced Tailoring in the Morphology, Band-Gap and Ferromagnetic Properties of Biocompatible ZnO Nanowires, Nanorods and Nanoparticles

Jul 1, 2014
242-251
Javed Iqbal, Tariq Jan, Yu Ronghai, Sajjad Haider Naqvi, Ishaq Ahmad

Preparation of Palladium Supported on Ferric Oxide Nano-catalysts for Carbon Monoxide Oxidation in Low Temperature

Jul 1, 2014
233-241
Fagen Wang, Yan Xu, Kunfeng Zhao, Dannong He

Magneto-Impedance Effect of Composite Wires Prepared by Chemical Plating under DC Current

Jul 1, 2014
227-232
D. L. Chen, X. Li, H. L. Pan, H. Y. Luan, Z. J. Zhao

Polymeric Hydrogel Nanocapsules: A Thermo and pH Dual-responsive Carrier for Sustained Drug Release

Jul 1, 2014
200-208
Jingya Nan, Ying Chen, Rutian Li, Jifu Wang, Meihong Liu, Chunpeng Wang, Fuxiang Chu