Published: Oct 1, 2014

Angle-Resolved Plasmonic Properties of Single Gold Nanorod Dimers

Sep 26, 2014
372-380
Jian Wu, Xuxing Lu, Qiannan Zhu, Junwei Zhao, Qishun Shen, Li Zhan, Weihai Ni

Spin-dependent Transport Properties of CrO2 Micro Rod

Sep 19, 2014
365-371
Zhen Wang, Li Xi, Yikai Yang, Yue Li, Xuemeng Han, Yalu Zuo, Jianbo Wang

Role of TbFe on Perpendicular Magnetic Anisotropy and Giant Magnetoresistance Effect in [Co/Ni]N-Based Spin Valves

Sep 23, 2014
359-364
Minghong Tang, Zongzhi Zhang, Yanyan Zhu, Bin Ma, Qinyuan Jin

Cuprous Chloride Nanocubes Grown on Copper Foil for Pseudocapacitor Electrodes

Sep 19, 2014
340-346
Bosi Yin, Siwen Zhang, Xin Zheng, Fengyu Qu, Xiang Wu

Very-High Color Rendering Index Hybrid White Organic Light-Emitting Diodes with Double Emitting Nanolayers

Sep 23, 2014
335-339
Baiquan Liu, Miao Xu, Lei Wang, Hong Tao, Yueju Su, Dongyu Gao, Linfeng Lan, Jianhua Zou, Junbiao Peng

Amplified Detection of Iron Ion Based on Plasmon Enhanced Fluorescence and Subsequently Fluorescence Quenching

Sep 17, 2014
327-334
Lin Zhou, Han Zhang, Yanping Luan, Si Cheng, Li-Juan Fan

CoFe2O4-Graphene Nanocomposites Synthesized through An Ultrasonic Method with Enhanced Performances as Anode Materials for Li-ion Batteries

Sep 13, 2014
307-315
Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han, Xuefeng Qian

Synthesis and Diameter-dependent Thermal Conductivity of InAs Nanowires

Sep 19, 2014
301-306
Pinyun Ren, Xiaoli Zhu, Jinyun Han, Jinyou Xu, Liang Ma, Honglai Li, Xiujuan Zhuang, Hong Zhou, Qinglin Zhang, Minggang Xia, Anlian Pan

Joining of Individual Silver Nanowires via Electrical Current

Sep 13, 2014
293-300
Arash Vafaei, Anming Hu, Irene A. Goldthorpe