Published: Jul 1, 2017

Low-Dimensional Halide Perovskites and Their Advanced Optoelectronic Applications

Mar 13, 2017
36
Jian Zhang, Xiaokun Yang, Hui Deng, Keke Qiao, Umar Farooq, Muhammad Ishaq, Fei Yi, Huan Liu, Jiang Tang, Haisheng Song

An Overview of Carbon Nanotubes and Graphene for Biosensing Applications

Feb 7, 2017
25
Zanzan Zhu

Design and Synthesis of Cu@CuS Yolk–Shell Structures with Enhanced Photocatalytic Activity

Mar 1, 2017
35
Qiuyan Li, Fan Wang, Linqiang Sun, Zhe Jiang, Tingting Ye, Meng Chen, Qiang Bai, Chao Wang, Xiguang Han

Formation of NiFe2O4/Expanded Graphite Nanocomposites with Superior Lithium Storage Properties

Feb 21, 2017
34
Yinglin Xiao, Jiantao Zai, Bingbing Tian, Xuefeng Qian

Synthesis of Hierarchical SnO2 Nanowire–TiO2 Nanorod Brushes Anchored to Commercially Available FTO-coated Glass Substrates

Feb 21, 2017
33
Derek R. Miller, Sheikh A. Akbar, Pat A. Morris

Novel Ag@Nitrogen-doped Porous Carbon Composite with High Electrochemical Performance as Anode Materials for Lithium-ion Batteries

Feb 18, 2017
32
Yuqing Chen, Jintang Li, Guanghui Yue, Xuetao Luo

High-Performance Flexible Asymmetric Supercapacitor Based on CoAl-LDH and rGO Electrodes

Feb 18, 2017
31
Shuoshuo Li, Pengpeng Cheng, Jiaxian Luo, Dan Zhou, Weiming Xu, Jingwei Li, Ruchun Li, Dingsheng Yuan

Dye-Enhanced Self-Electrophoretic Propulsion of Light-Driven TiO2–Au Janus Micromotors

Feb 18, 2017
30
Yefei Wu, Renfeng Dong, Qilu Zhang, Biye Ren

Effect of Al2O3 Buffer Layers on the Properties of Sputtered VO2 Thin Films

Feb 14, 2017
29
Dainan Zhang, Tianlong Wen, Ying Xiong, Donghong Qiu, Qiye Wen

Nitrogen-Doped Carbon Nanotube-Supported Pd Catalyst for Improved Electrocatalytic Performance toward Ethanol Electrooxidation

Feb 14, 2017
28
Ying Wei, Xinyuan Zhang, Zhiyong Luo, Dian Tang, Changxin Chen, Teng Zhang, Zailai Xie

Plasma Triggered Grain Coalescence for Self-Assembly of 3D Nanostructures

Feb 14, 2017
27
Chunhui Dai, Daeha Joung, Jeong-Hyun Cho

Nanoscale Wire Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

Feb 8, 2017
26
Peng Peng, Wei Guo, Ying Zhu, Lei Liu, Guisheng Zou, Y. Norman Zhou