Published: Oct 1, 2018

Review of Water-Assisted Crystallization for TiO2 Nanotubes

Nov 15, 2018
77
Xiaoyi Wang, Dainan Zhang, Quanjun Xiang, Zhiyong Zhong, Yulong Liao

Heterostructured Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction Under Alkaline Conditions

Nov 7, 2018
75
Jumeng Wei, Min Zhou, Anchun Long, Yanming Xue, Hanbin Liao, Chao Wei, Zhichuan J. Xu

Biogreen Synthesis of Carbon Dots for Biotechnology and Nanomedicine Applications

Oct 17, 2018
72
Kok Ken Chan, Stephanie Hui Kit Yap, Ken-Tye Yong

Beyond Graphene Anode Materials for Emerging Metal Ion Batteries and Supercapacitors

Oct 9, 2018
70
Santanu Mukherjee, Zhongkan Ren, Gurpreet Singh

Nanostructured Ternary Metal Tungstate-Based Photocatalysts for Environmental Purification and Solar Water Splitting: A Review

Oct 1, 2018
69
Jun Ke, M. Adnan Younis, Yan Kong, Hongru Zhou, Jie Liu, Lecheng Lei, Yang Hou

Recent Advances in Synthesis and Properties of Hybrid Halide Perovskites for Photovoltaics

Sep 24, 2018
68
C. C. Vidyasagar, Blanca M. Mun˜oz Flores, Vı´ctor M. Jime´nez Pe´rez

Layered Trichalcogenidophosphate: A New Catalyst Family for Water Splitting

Aug 30, 2018
67
Cheng-Feng Du, Qinghua Liang, Raksha Dangol, Jin Zhao, Hao Ren, Srinivasan Madhavi, Qingyu Yan

Recent Progress on Two-Dimensional Nanoflake Ensembles for Energy Storage Applications

Aug 20, 2018
66
Huicong Xia, Qun Xu, Jianan Zhang

Metal–Organic Framework-Based Sensors for Environmental Contaminant Sensing

Jul 13, 2018
64
Xian Fang, Boyang Zong, Shun Mao

A Self-Powered Breath Analyzer Based on PANI/PVDF Piezo-Gas-Sensing Arrays for Potential Diagnostics Application

Nov 12, 2018
76
Yongming Fu, Haoxuan He, Tianming Zhao, Yitong Dai, Wuxiao Han, Jie Ma, Lili Xing, Yan Zhang, Xinyu Xue

Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy

Oct 25, 2018
74
Peng Xue, Ruihao Yang, Lihong Sun, Qian Li, Lei Zhang, Zhigang Xu, Yuejun Kang

Tunable 3D Nanofiber Architecture of Polycaprolactone by Divergence Electrospinning for Potential Tissue Engineering Applications

Oct 25, 2018
73
George Z. Tan, Yingge Zhou

Nitrogen-Doped TiO2–C Composite Nanofibers with High-Capacity and Long-Cycle Life as Anode Materials for Sodium-Ion Batteries

Oct 9, 2018
71
Su Nie, Li Liu, Junfang Liu, Jianjun Xie, Yue Zhang, Jing Xia, Hanxiao Yan, Yiting Yuan, Xianyou Wang

In Vivo Tumor-Targeted Dual-Modality PET/Optical Imaging with a Yolk/Shell-Structured Silica Nanosystem

Jul 16, 2018
65
Sixiang Shi, Feng Chen, Shreya Goel, Stephen A. Graves, Haiming Luo, Charles P. Theuer, Jonathan W. Engle, Weibo Cai

A Novel Hierarchical Porous 3D Structured Vanadium Nitride/Carbon Membranes for High-performance Supercapacitor Negative Electrodes

Jul 13, 2018
63
Yage Wu, Yunlong Yang, Xiaoning Zhao, Yongtao Tan, Ying Liu, Zhen Wang, Fen Ran

MoS2 Nanosheet Arrays Rooted on Hollow rGO Spheres as Bifunctional Hydrogen Evolution Catalyst and Supercapacitor Electrode

Jul 9, 2018
62
Shizheng Zheng, Lijun Zheng, Zhengyou Zhu, Jian Chen, Jianli Kang, Zhulin Huang, Dachi Yang

Visualizing Photodynamic Therapy in Transgenic Zebrafish Using Organic Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission

Jul 4, 2018
61
Purnima Naresh Manghnani, Wenbo Wu, Shidang Xu, Fang Hu, Cathleen Teh, Bin Liu

Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Heterojunction as a Photoelectrochemical Cathode

Jul 3, 2018
60
Jingwei Xiao, Yu Zhang, Huanjun Chen, Ningsheng Xu, Shaozhi Deng

Highly Reversible Li–Se Batteries with Ultra-Lightweight N,S-Codoped Graphene Blocking Layer

Jun 28, 2018
59
Xingxing Gu, Lingbao Xin, Yang Li, Fan Dong, Min Fu, Yanglong Hou

Controllable Vapor Growth of Large-Area Aligned CdSxSe1−x Nanowires for Visible Range Integratable Photodetectors

Jun 23, 2018
58
Muhammad Shoaib, Xiaoxia Wang, Xuehong Zhang, Qinglin Zhang, Anlian Pan

Hybrid Field-Effect Transistors and Photodetectors Based on Organic Semiconductor and CsPbI3 Perovskite Nanorods Bilayer Structure

Jun 23, 2018
57
Yantao Chen, Xiaohan Wu, Yingli Chu, Jiachen Zhou, Bilei Zhou, Jia Huang

Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery

Jun 8, 2018
56
Yaotang Zhong, Bin Li, Shumin Li, Shuyuan Xu, Zhenghui Pan, Qiming Huang, Lidan Xing, Chunsheng Wang, Weishan Li

Mesoporous SiO2 Nanoparticles: A Unique Platform Enabling Sensitive Detection of Rare Earth Ions with Smartphone Camera

Jun 1, 2018
55
Xinyan Dai, Kowsalya D. Rasamani, Feng Hu, Yugang Sun