Published: Jan 1, 2018

Synthesis and Characterization of Graphene/ITO Nanoparticle Hybrid Transparent Conducting Electrode

Nov 28, 2017
18
Bastian Waduge Naveen Harindu Hemasiri, Jae-Kwan Kim, Ji-Myon Lee

Heterostructured ZnFe2O4/Fe2TiO5/TiO2 Composite Nanotube Arrays with an Improved Photocatalysis Degradation Efficiency Under Simulated Sunlight Irradiation

Nov 16, 2017
17
Kun Xiong, Kunzhou Wang, Lin Chen, Xinqing Wang, Qingbo Fan, Je´re´mie Courtois, Yuliang Liu, Xianguo Tuo, Minhao Yan

Identifying EGFR-Expressed Cells and Detecting EGFR Multi-Mutations at Single-Cell Level by Microfluidic Chip

Nov 14, 2017
16
Ren Li, Mingxing Zhou, Jine Li, Zihua Wang, Weikai Zhang, Chunyan Yue, Yan Ma, Hailin Peng, Zewen Wei, Zhiyuan Hu

Novel Co3O4 Nanoparticles/Nitrogen-Doped Carbon Composites with Extraordinary Catalytic Activity for Oxygen Evolution Reaction (OER)

Nov 14, 2017
15
Xiaobing Yang, Juan Chen, Yuqing Chen, Pingjing Feng, Huixian Lai, Jintang Li, Xuetao Luo

Edge-Dependent Electronic and Magnetic Characteristics of Freestanding β 12-Borophene Nanoribbons

Nov 10, 2017
14
Sahar Izadi Vishkayi, Meysam Bagheri Tagani

Microwave-Assisted Synthesis of NiCo2O4 Double-Shelled Hollow Spheres for High-Performance Sodium Ion Batteries

Oct 31, 2017
13
Xiong Zhang, Yanping Zhou, Bin Luo, Huacheng Zhu, Wei Chu, Kama Huang

Template-Free Synthesis of Sb2S3 Hollow Microspheres as Anode Materials for Lithium-Ion and Sodium-Ion Batteries

Oct 31, 2017
12
Jianjun Xie, Li Liu, Jing Xia, Yue Zhang, Min Li, Yan Ouyang, Su Nie, Xianyou Wang

BiVO4 Photoanode with Exposed (040) Facets for Enhanced Photoelectrochemical Performance

Oct 31, 2017
11
Ligang Xia, Jinhua Li, Jing Bai, Linsen Li, Shuai Chen, Baoxue Zhou

Edge-Oriented Graphene on Carbon Nanofiber for High-Frequency Supercapacitors

Oct 26, 2017
9
Nazifah Islam, Juliusz Warzywoda, Zhaoyang Fan

From Two-Phase to Three-Phase: The New Electrochemical Interface by Oxide Electrocatalysts

Oct 23, 2017
8
Zhichuan J. Xu

Facile Approach to Synthesize Gold Nanorod@Polyacrylic Acid/Calcium Phosphate Yolk–Shell Nanoparticles for Dual-Mode Imaging and pH/NIR-Responsive Drug Delivery

Oct 13, 2017
7
Guilan Li, Yidan Chen, Lingyu Zhang, Manjie Zhang, Shengnan Li, Lu Li, Tingting Wang, Chungang Wang

Synthesis of 3D Hexagram-Like Cobalt–Manganese Sulfides Nanosheets Grown on Nickel Foam: A Bifunctional Electrocatalyst for Overall Water Splitting

Oct 13, 2017
6
Jingwei Li, Weiming Xu, Jiaxian Luo, Dan Zhou, Dawei Zhang, Licheng Wei, Peiman Xu, Dingsheng Yuan

A New Method for Fitting Current–Voltage Curves of Planar Heterojunction Perovskite Solar Cells

Oct 13, 2017
5
Peizhe Liao, Xiaojuan Zhao, Guolong Li, Yan Shen, Mingkui Wang

Simultaneous Detection and Removal of Formaldehyde at Room Temperature: Janus Au@ZnO@ZIF-8 Nanoparticles

Oct 9, 2017
4
Dawei Zhang, Zhiwei Li, Jian Zhou, Hong Fang, Xiang He, Puru Jena, Jing-Bin Zeng, Wei-Ning Wang

Creation of Triple Hierarchical Micro-Meso-Macroporous N-doped Carbon Shells with Hollow Cores Toward the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction

Sep 27, 2017
3
Ruohao Xing, Tingsheng Zhou, Yao Zhou, Ruguang Ma, Qian Liu, Jun Luo, Jiacheng Wang

MemBrain: An Easy-to-Use Online Webserver for Transmembrane Protein Structure Prediction

Sep 27, 2017
2
Xi Yin, Jing Yang, Feng Xiao, Yang Yang, Hong-Bin Shen

The Surface Coating of Commercial LiFePO4 by Utilizing ZIF-8 for High Electrochemical Performance Lithium Ion Battery

Sep 25, 2017
1
XiaoLong Xu, CongYu Qi, ZhenDong Hao, Hao Wang, JinTing Jiu, JingBing Liu, Hui Yan, Katsuaki Suganuma