Published: Jul 1, 2015

Review on Zinc Oxide Nanoparticles: Antibacterial Activity and Toxicity Mechanism

Apr 19, 2015
219-242
Amna Sirelkhatim, Shahrom Mahmud, Azman Seeni, Noor Haida Mohamad Kaus, Ling Chuo Ann, Siti Khadijah Mohd Bakhori, Habsah Hasan, Dasmawati Mohamad

Advances in MoS2-Based Field Effect Transistors (FETs)

Feb 13, 2015
203-218
Xin Tong, Eric Ashalley, Feng Lin, Handong Li, Zhiming M. Wang

Green-chemistry Compatible Approach to TiO2-supported PdAu Bimetallic Nanoparticles for Solvent-free 1-Phenylethanol Oxidation under Mild Conditions

Jun 9, 2015
307-315
Jian-Bing Chang, Chang-Hai Liu, Jie Liu, Yu-Yan Zhou, Xu Gao, Sui-Dong Wang

Enhanced Electrocatalytic Activity by RGO/MWCNTs/NiO Counter Electrode for Dye-sensitized Solar Cells

May 17, 2015
298-306
Majid Raissan Al-bahrani, Waqar Ahmad, Hadja Fatima Mehnane, Ying Chen, Ze Cheng, Yihua Gao

A Simple Method of Electrospun Tungsten Trioxide Nanofibers with Enhanced Visible-Light Photocatalytic Activity

Jun 4, 2015
291-297
Frank Agyemang Ofori, Faheem A. Sheikh, Richard Appiah-Ntiamoah, Xinsheng Yang, Hern Kim

Micro-accelerometer Based on Vertically Movable Gate Field Effect Transistor

May 6, 2015
282-290
Heung Seok Kang, Kang-Hee Lee, Dong-Youk Yang, Byoung Hee You, In-Hyouk Song

High-Performance Solid-State Supercapacitors Fabricated by Pencil Drawing and Polypyrrole Depositing on Paper Substrate

Apr 10, 2015
276-281
Jiayou Tao, Wenzhen Ma, Nishuang Liu, Xiaoliang Ren, Yuling Shi, Jun Su, Yihua Gao

Novel Nano-composites SDC–LiNaSO4 as Functional Layer for ITSOFC

Apr 4, 2015
268-275
Weiming Lv, Ze Tong, Yi-Mei Yin, Jiewei Yin, Zi-Feng Ma

Ultra-thin Glass Film Coated with Graphene: A New Material for Spontaneous Emission Enhancement of Quantum Emitter

Apr 4, 2015
261-267
Lu Sun, Chun Jiang

Improvement of a Real Gas-Sensor for the Origin of Methane Selectivity Degradation by µ-XAFS Investigation

Feb 17, 2015
255-260
Takahiro Wada, Naoyoshi Murata, Takuya Suzuki, Hiromitsu Uehara, Hiroaki Nitani, Yasuhiro Niwa, Motohiro Uo, Kiyotaka Asakura

Mesoporous TiO2/Carbon Beads: One-Pot Preparation and Their Application in Visible-Light-Induced Photodegradation

Mar 24, 2015
243-254
Xiaowei Li, Yanqiu Jiang, Wenjing Cheng, Yudong Li, Xianzhu Xu, Kaifeng Lin