Published: Jul 1, 2018

A Review on Graphene-Based Nanomaterials in Biomedical Applications and Risks in Environment and Health

May 21, 2018
53
Thabitha P. Dasari Shareena, Danielle McShan, Asok K. Dasmahapatra, Paul B. Tchounwou

A Review: Enhanced Anodes of Li/Na-Ion Batteries Based on Yolk–Shell Structured Nanomaterials

Feb 28, 2018
40
Cuo Wu, Xin Tong, Yuanfei Ai, De-Sheng Liu, Peng Yu, Jiang Wu, Zhiming M. Wang

Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Generator for Harvesting Blue Energy

May 29, 2018
54
Huiyun Shao, Ping Cheng, Ruixuan Chen, Lingjie Xie, Na Sun, Qingqing Shen, Xiaoping Chen, Qianqian Zhu, Yi Zhang, Yina Liu, Zhen Wen, Xuhui Sun

A Plasmonic Mass Spectrometry Approach for Detection of Small Nutrients and Toxins

May 17, 2018
52
Shu Wu, Linxi Qian, Lin Huang, Xuming Sun, Haiyang Su, Deepanjali D. Gurav, Mawei Jiang, Wei Cai, Kun Qian

Computational Study of Ternary Devices: Stable, Low-Cost, and Efficient Planar Perovskite Solar Cells

May 17, 2018
51
Sajid Sajid, Ahmed Mourtada Elseman, Jun Ji, Shangyi Dou, Dong Wei, Hao Huang, Peng Cui, Wenkang Xi, Lihua Chu, Yingfeng Li, Bing Jiang, Meicheng Li

Bi2Se3/C Nanocomposite as a New Sodium-Ion Battery Anode Material

May 3, 2018
50
Lixin Xie, Ze Yang, Jingying Sun, Haiqing Zhou, Xiaowei Chi, Hailong Chen, Andy X. Li, Yan Yao, Shuo Chen

Low-Temperature Soft-Cover-Assisted Hydrolysis Deposition of Large-Scale TiO2 Layer for Efficient Perovskite Solar Modules

Apr 30, 2018
49
Jinjin He, Enbing Bi, Wentao Tang, Yanbo Wang, Xudong Yang, Han Chen, Liyuan Han

Highly Sensitive MoS2–Indocyanine Green Hybrid for Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Glioma at Deep Site

Apr 23, 2018
48
Chengbo Liu, Jingqin Chen, Ying Zhu, Xiaojing Gong, Rongqin Zheng, Ningbo Chen, Dong Chen, Huixiang Yan, Peng Zhang, Hairong Zheng, Zonghai Sheng; Liang Song

Nanostructured Graphene Surfaces Promote Different Stages of Bone Cell Differentiation

Apr 17, 2018
47
F. F. Borghi, P. A. Bean, M. D. M. Evans, T. van der Laan, S. Kumar, K. Ostrikov

Improved Electrochemical Performance Based on Nanostructured SnS2@CoS2–rGO Composite Anode for Sodium-Ion Batteries

Apr 13, 2018
46
Xia Wang, Xueying Li, Qiang Li, Hongsen Li, Jie Xu, Hong Wang, Guoxia Zhao, Lisha Lu, Xiaoyu Lin, Hongliang Li, Shandong Li

Highly Enhanced Visible-Light-Driven Photoelectrochemical Performance of ZnO-Modified In2S3 Nanosheet Arrays by Atomic Layer Deposition

Apr 11, 2018
45
Ming Li, Xinglong Tu, Yunhui Wang, Yanjie Su, Jing Hu, Baofang Cai, Jing Lu, Zhi Yang, Yafei Zhang

Metal–Organic Framework-Assisted Synthesis of Compact Fe2O3 Nanotubes in Co3O4 Host with Enhanced Lithium Storage Properties

Apr 7, 2018
44
Song Lin Zhang, Bu Yuan Guan, Hao Bin Wu, Xiong Wen David Lou

Formamidinium Lead Bromide (FAPbBr3) Perovskite Microcrystals for Sensitive and Fast Photodetectors

Apr 2, 2018
43
Fengying Zhang, Bin Yang, Kaibo Zheng, Songqiu Yang, Yajuan Li, Weiqiao Deng, Rongxing He

Layer-by-Layer Assembled Bacterial Cellulose/Graphene Oxide Hydrogels with Extremely Enhanced Mechanical Properties

Mar 27, 2018
42
Honglin Luo, Jiaojiao Dong, Fanglian Yao, Zhiwei Yang, Wei Li, Jie Wang, Xinhua Xu, Jian Hu, Yizao Wan

Noninvasive Label-Free Detection of Cortisol and Lactate Using Graphene Embedded Screen-Printed Electrode

Mar 2, 2018
41
Satish K. Tuteja, Connor Ormsby, Suresh Neethirajan

Non-covalently Functionalized Graphene Oxide-Based Coating to Enhance Thermal Stability and Flame Retardancy of PVA Film

Feb 16, 2018
39
Wenhua Chen, Pengju Liu, Lizhen Min, Yiming Zhou, Yuan Liu, Qi Wang, Wenfeng Duan

Toward Enhancing Wearability and Fashion of Wearable Supercapacitor with Modified Polyurethane Artificial Leather Electrolyte

Feb 16, 2018
38
Yan Huang, Zijie Tang, Zhuoxin Liu, Jun Wei, Hong Hu, Chunyi Zhi