Published: Jan 1, 2020

Nanohollow Carbon for Rechargeable Batteries: Ongoing Progresses and Challenges

Sep 19, 2020
183
Jiangmin Jiang, Guangdi Nie, Ping Nie, Zhiwei Li, Zhenghui Pan, Zongkui Kou, Hui Dou, Xiaogang Zhang, John Wang

Two-Dimensional Black Phosphorus Nanomaterials: Emerging Advances in Electrochemical Energy Storage Science

Sep 2, 2020
179
Junye Cheng, Lingfeng Gao, Tian Li, Shan Mei, Cong Wang, Bo Wen, Weichun Huang, Chao Li, Guangping Zheng, Hao Wang, Han Zhang

Two-Dimensional Platinum Diselenide: Synthesis, Emerging Applications, and Future Challenges

Aug 27, 2020
174
Youning Gong, Zhitao Lin, Yue‑Xing Chen, Qasim Khan, Cong Wang, Bin Zhang, Guohui Nie, Ni Xie, Delong Li

Recent Progress on Metal–Organic Framework and Its Derivatives as Novel Fire Retardants to Polymeric Materials

Aug 25, 2020
173
Jing Zhang, Zhi Li, Xiao‑Lin Qi, De‑Yi Wang

Recent Progress, Challenges, and Prospects in Two-Dimensional Photo-Catalyst Materials and Environmental Remediation

Aug 15, 2020
167
Karim Khan, Ayesha Khan Tareen, Muhammad Aslam, Rizwan Ur Rehman Sagar, Bin Zhang, Weichun Huang, Asif Mahmood, Nasir Mahmood, Kishwar Khan, Han Zhang, Zhongyi Guo

Room-Temperature Gas Sensors Under Photoactivation: From Metal Oxides to 2D Materials

Aug 13, 2020
164
Rahul Kumar, Xianghong Liu, Jun Zhang, Mahesh Kumar

Suppressing Li Dendrites via Electrolyte Engineering by Crown Ethers for Lithium Metal Batteries

Aug 7, 2020
158
Shanqing Zhang

Laser-Induced Graphene: En Route to Smart Sensing

Aug 3, 2020
157
Libei Huang, Jianjun Su, Yun Song, Ruquan Ye

Hot-Casting Large-Grain Perovskite Film for Efficient Solar Cells: Film Formation and Device Performance

Jul 31, 2020
156
Kejun Liao, Chengbo Li, Lisha Xie, Yuan Yuan, Shurong Wang, Zhiyuan Cao, Liming Ding, Feng Hao

Piezoelectric Materials for Controlling Electro-Chemical Processes

Jul 14, 2020
149
Weiqi Qian

Beyond Antibiotics: Photo/Sonodynamic Approaches for Bacterial Theranostics

Jul 10, 2020
144
Xin Pang, Dengfeng Li, Jing Zhu, Jingliang Cheng, Gang Liu

A Review on Nano-Based Drug Delivery System for Cancer Chemoimmunotherapy

Jul 5, 2020
142
Weiwei Mu, Qihui Chu, Yongjun Liu, Na Zhang

Conductive MOFs with Photophysical Properties: Applications and Thin-Film Fabrication

Jun 19, 2020
132
Zeyu Zhuang, Dingxin Liu

Water Splitting: From Electrode to Green Energy System

Jun 17, 2020
131
Xiao Li, Lili Zhao, Jiayuan Yu, Xiaoyan Liu, Xiaoli Zhang, Hong Liu, Weijia Zhou

Opportunities and Challenges in Twisted Bilayer Graphene: A Review

Jun 13, 2020
126
Amol Nimbalkar, Hyunmin Kim

NiCo2O4 Nano-/Microstructures as High-Performance Biosensors: A Review

Jun 8, 2020
122
Rajesh Kumar

Two-Dimensional Black Phosphorus: An Emerging Anode Material for Lithium-Ion Batteries

Jun 5, 2020
120
JiPing Zhu, GuangShun Xiao, XiuXiu Zuo

A Review on Nano-/Microstructured Materials Constructed by Electrochemical Technologies for Supercapacitors

May 30, 2020
118
Huizhen Lv, Qing Pan, Yu Song, Xiao‑Xia Liu, Tianyu Liu

Recent Advances in Strain-Induced Piezoelectric and Piezoresistive Effect-Engineered 2D Semiconductors for Adaptive Electronics and Optoelectronics

May 4, 2020
106
Feng Li, Tao Shen, Cong Wang, Yupeng Zhang, Junjie Qi, Han Zhang

Metal–Organic Framework Nanocarriers for Drug Delivery in Biomedical Applications

May 2, 2020
103
Yujia Sun, Liwei Zheng, Yu Yang, Xu Qian, Ting Fu, Xiaowei Li, Zunyi Yang, He Yan, Cheng Cui, Weihong Tan

Bioinspired Multiscale Wrinkling Patterns on Curved Substrates: An Overview

Apr 25, 2020
101
Yinlong Tan, Biru Hu, Jia Song, Zengyong Chu, Wenjian Wu

Two-Dimensional Tellurium: Progress, Challenges, and Prospects

Apr 21, 2020
99
Zhe Shi, Rui Cao, Karim Khan, Ayesha Khan Tareen, Xiaosong Liu, Weiyuan Liang, Ye Zhang, Chunyang Ma, Zhinan Guo, Xiaoling Luo, Han Zhang

Recent Advances on Boosting the Cell Voltage of Aqueous Supercapacitors

Apr 20, 2020
98
Qianzhi Gou, Shuang Zhao, Jiacheng Wang, Meng Li, Junmin Xue

Nano-Medicine for Thrombosis: A Precise Diagnosis and Treatment Strategy

Apr 20, 2020
96
Min Su, Qixuan Dai, Chuan Chen, Yun Zeng, Chengchao Chu, Gang Liu

Environmental Analysis with 2D Transition-Metal Dichalcogenide-Based Field-Effect Transistors

Apr 20, 2020
95
Xiaoyan Chen, Chengbin Liu, Shun Mao

Spintronics in Two-Dimensional Materials

Apr 18, 2020
93
Yanping Liu, Cheng Zeng, Jiahong Zhong, Junnan Ding, Zhiming M. Wang, Zongwen Liu

2D Layered Double Hydroxide Nanosheets and Their Derivatives Toward Efficient Oxygen Evolution Reaction

Apr 6, 2020
86
Xueyi Lu, Hairong Xue, Hao Gong, Mingjun Bai, Daiming Tang, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki

Comprehensive Insight into the Mechanism, Material Selection and Performance Evaluation of Supercapatteries

Apr 4, 2020
85
Saravanakumar Balasubramaniam, Ankita Mohanty, Suresh Kannan Balasingam, Sang Jae Kim, Ananthakumar Ramadoss

Structure, Performance, and Application of BiFeO3 Nanomaterials

Mar 28, 2020
81
Nan Wang, Xudong Luo, Lu Han, Zhiqiang Zhang, Renyun Zhang, Håkan Olin, Ya Yang

Enhancing Capacitance Performance of Ti3C2Tx MXene as Electrode Materials of Supercapacitor: From Controlled Preparation to Composite Structure Construction

Mar 20, 2020
77
Xiaobei Zang, Jiali Wang, Yijiang Qin, Teng Wang, Chengpeng He, Qingguo Shao, Hongwei Zhu, Ning Cao

A Review on Surface-Functionalized Cellulosic Nanostructures as Biocompatible Antibacterial Materials

Mar 14, 2020
73
Mandana Tavakolian, Seid Mahdi Jafari, Theo G. M. van de Ven

Potential of MXenes in Water Desalination: Current Status and Perspectives

Mar 12, 2020
72
Ihsanullah Ihsanullah

Gas Sensors Based on Chemi-Resistive Hybrid Functional Nanomaterials

Mar 11, 2020
71
Yingying Jian, Wenwen Hu, Zhenhuan Zhao, Pengfei Cheng, Hossam Haick, Mingshui Yao, Weiwei Wu

Recent Advances of Persistent Luminescence Nanoparticles in Bioapplications

Mar 10, 2020
70
Shuqi Wu, Yang Li, Weihang Ding, Letong Xu, Yuan Ma, Lianbing Zhang

Intracellular Delivery of mRNA in Adherent and Suspension Cells by Vapor Nanobubble Photoporation

Sep 27, 2020
185
Laurens Raes, Stephan Stremersch, Juan C. Fraire, Toon Brans, Glenn Goetgeluk, Stijn De Munter, Lien Van Hoecke, Rein Verbeke, Jelter Van Hoeck, Ranhua Xiong, Xavier Saelens, Bart Vandekerckhove, Stefaan De Smedt, Koen Raemdonck, Kevin Braeckmans

Tuning Atomically Dispersed Fe Sites in Metal–Organic Frameworks Boosts Peroxidase-Like Activity for Sensitive Biosensing

Sep 23, 2020
184
Weiqing Xu, Yikun Kang, Lei Jiao, Yu Wu, Hongye Yan, Jinli Li, Wenling Gu, Weiyu Song; Chengzhou Zhu

Tumor Microenvironment Cascade-Responsive Nanodrug with Self-Targeting Activation and ROS Regeneration for Synergistic Oxidation-Chemotherapy

Sep 14, 2020
182
Yang Li, Jinyan Lin, Peiyuan Wang, Qiang Luo, Fukai Zhu, Yun Zhang, Zhenqing Hou, Xiaolong Liu, Jingfeng Liu

Machine Learning-Based Detection of Graphene Defects with Atomic Precision

Sep 7, 2020
181
Bowen Zheng, Grace X. Gu

Boosting Chemodynamic Therapy by the Synergistic Effect of Co-Catalyze and Photothermal Effect Triggered by the Second Near-Infrared Light

Sep 2, 2020
180
Songtao Zhang, Longhai Jin, Jianhua Liu, Yang Liu, Tianqi Zhang, Ying Zhao, Na Yin, Rui Niu, Xiaoqing Li, Dongzhi Xue, Shuyan Song, Yinghui Wang, Hongjie Zhang

Superionic Conductivity in Ceria-Based Heterostructure Composites for Low-Temperature Solid Oxide Fuel Cells

Aug 29, 2020
178
Yifei Zhang, Jingjing Liu, Manish Singh, Enyi Hu, Zheng Jiang, Rizwan Raza, Faze Wang, Jun Wang, Fan Yang, Bin Zhu

An Efficient Trap Passivator for Perovskite Solar Cells: Poly(propylene glycol) bis(2-aminopropyl ether)

Aug 29, 2020
177
Ningli Chen, Xiaohui Yi, Jing Zhuang, Yuanzhi Wei, Yanyan Zhang, Fuyi Wang, Shaokui Cao, Cheng Li, Jizheng Wang

Sustained-Release Nanocapsules Enable Long-Lasting Stabilization of Li Anode for Practical Li-Metal Batteries

Aug 29, 2020
176
Qianqian Liu, Yifei Xu, Jianghao Wang, Bo Zhao, Zijian Li, Hao Bin Wu

An Ultra-Durable Windmill-Like Hybrid Nanogenerator for Steady and Efficient Harvesting of Low-Speed Wind Energy

Aug 27, 2020
175
Ying Zhang, Qixuan Zeng, Yan Wu, Jun Wu, Songlei Yuan, Dujuan Tan, Chenguo Hu, Xue Wang

Plasmonic Ag-Decorated Few-Layer MoS2 Nanosheets Vertically Grown on Graphene for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting

Aug 25, 2020
172
Dong‑Bum Seo, Tran Nam Trung, Dong‑Ok Kim, Duong Viet Duc, Sungmin Hong, Youngku Sohn, Jong‑Ryul Jeong, Eui‑Tae Kim

Tuning Interface Bridging Between MoSe2 and Three-Dimensional Carbon Framework by Incorporation of MoC Intermediate to Boost Lithium Storage Capability

Aug 25, 2020
171
Jing Chen, Yilin Luo, Wenchao Zhang, Yu Qiao, Xinxin Cao, Xuefang Xie, Haoshen Zhou, Anqiang Pan, Shuquan Liang

Effective Surface Treatment for High-Performance Inverted CsPbI2Br Perovskite Solar Cells with Efficiency of 15.92%

Aug 19, 2020
170
Sheng Fu, Xiaodong Li, Li Wan, Wenxiao Zhang, Weijie Song, Junfeng Fang

Mussel‑Inspired Redox‑Active and Hydrophilic Conductive Polymer Nanoparticles for Adhesive Hydrogel Bioelectronics

Aug 18, 2020
169
Donglin Gan, Tao Shuai, Xiao Wang, Ziqiang Huang, Fuzeng Ren, Liming Fang, Kefeng Wang, Chaoming Xie, Xiong Lu

Niobium Tungsten Oxide in a Green Water-in-Salt Electrolyte Enables Ultra-Stable Aqueous Lithium-Ion Capacitors

Aug 18, 2020
168
Shengyang Dong, Yi Wang, Chenglong Chen, Laifa Shen, Xiaogang Zhang

Fabrication of Waterproof Artificial Compound Eyes with Variable Field of View Based on the Bioinspiration from Natural Hierarchical Micro–Nanostructures

Aug 15, 2020
166
Peilin Zhou, Haibo Yu, Ya Zhong, Wuhao Zou, Zhidong Wang, Lianqing Liu

Enhanced Pseudo-Capacitive Contributions to High-Performance Sodium Storage in TiO2/C Nanofibers via Double Effects of Sulfur Modification

Aug 14, 2020
165
Yan Zhang, Yuanye Huang, Vesna Srot, Peter A. van Aken, Joachim Maier, Yan Yu

Secondary-Atom-Doping Enables Robust Fe–N–C Single-Atom Catalysts with Enhanced Oxygen Reduction Reaction

Aug 12, 2020
163
Xin Luo, Xiaoqian Wei, Hengjia Wang, Wenling Gu, Takuma Kaneko, Yusuke Yoshida, Xiao Zhao, Chengzhou Zhu

Thermal Shock-Activated Spontaneous Growing of Nanosheets for Overall Water Splitting

Aug 12, 2020
162
Han Wu, Qi Lu, Jinfeng Zhang, Jiajun Wang, Xiaopeng Han, Naiqin Zhao, Wenbin Hu, Jiajun Li, Yanan Chen, Yida Deng

In Situ Electrochemical Mn(III)/Mn(IV) Generation of Mn(II)O Electrocatalysts for High-Performance Oxygen Reduction

Aug 11, 2020
161
Han Tian, Liming Zeng, Yifan Huang, Zhonghua Ma, Ge Meng, Lingxin Peng, Chang Chen, Xiangzhi Cui, Jianlin Shi

Parallel Nanoimprint Forming of One-Dimensional Chiral Semiconductor for Strain-Engineered Optical Properties

Aug 8, 2020
160
Yixiu Wang, Shengyu Jin, Qingxiao Wang, Min Wu, Shukai Yao, Peilin Liao, Moon J. Kim, Gary J. Cheng, Wenzhuo Wu

Flexible Waterproof Piezoresistive Pressure Sensors with Wide Linear Working Range Based on Conductive Fabrics

Aug 8, 2020
159
Hongcheng Xu, Libo Gao, Yuejiao Wang, Ke Gao, Xinkang Hu, Liang Wang, Meng Mu, Min Liu, Haiyan Zhang, Weidong Wang, Yang Lu

A Combinative Assembly Strategy Inspired Reversibly Borate-Bridged Polymeric Micelles for Lesion-Specific Rapid Release of Anti-Coccidial Drugs

Jul 25, 2020
155
Hao Cheng, Huaqing Zhang, Gujun Xu, Jin Peng, Zhen Wang, Bo Sun, Djamila Aouameur, Zhechen Fan, Wenxin Jiang, Jianping Zhou, Yang Ding

Arrayed Cobalt Phosphide Electrocatalyst Achieves Low Energy Consumption and Persistent H2 Liberation from Anodic Chemical Conversion

Jul 22, 2020
154
Kai Zhang, Gong Zhang, Qinghua Ji, Jiuhui Qu, Huijuan Liu

Solvent-Free Synthesis of Ultrafine Tungsten Carbide Nanoparticles-Decorated Carbon Nanosheets for Microwave Absorption

Jul 18, 2020
153
Yunlong Lian, Binhua Han, Dawei Liu, Yahui Wang, Honghong Zhao, Ping Xu, Xijiang Han, Yunchen Du

High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries Realized by MOF Materials

Jul 17, 2020
152
Xuechao Pu, Baozheng Jiang, Xianli Wang, Wenbao Liu, Liubing Dong, Feiyu Kang, Chengjun Xu

Self-Assembly Protein Superstructures as a Powerful Chemodynamic Therapy Nanoagent for Glioblastoma Treatment

Jul 15, 2020
151
Tao Zheng, Wentao Wang, Jon Ashley, Ming Zhang, Xiaotong Feng, Jian Shen, Yi Sun

MOF-Derived Ni1−xCox@Carbon with Tunable Nano–Microstructure as Lightweight and Highly Efficient Electromagnetic Wave Absorber

Jul 15, 2020
150
Lei Wang, Mengqiu Huang, Xuefeng Yu, Wenbin You, Jie Zhang, Xianhu Liu, Min Wang, Renchao Che

Engineering Mesoporous Structure in Amorphous Carbon Boosts Potassium Storage with High Initial Coulombic Efficiency

Jul 13, 2020
148
Ruiting Guo, Xiong Liu, Bo Wen, Fang Liu, Jiashen Meng, Peijie Wu, Jinsong Wu, Qi Li, Liqiang Mai

Molecular Design of Conjugated Small Molecule Nanoparticles for Synergistically Enhanced PTT/ PDT

Jul 13, 2020
147
Wei Shao, Chuang Yang, Fangyuan Li, Jiahe Wu, Nan Wang, Qiang Ding, Jianqing Gao, Daishun Ling

Sandwiching Sulfur into the Dents Between N, O Co-Doped Graphene Layered Blocks with Strong Physicochemical Confinements for Stable and High-Rate Li–S Batteries

Jul 13, 2020
146
Mengjiao Shi, Su Zhang, Yuting Jiang, Zimu Jiang, Longhai Zhang, Jin Chang, Tong Wei, Zhuangjun Fan

Curtailing Carbon Usage with Addition of Functionalized NiFe2O4 Quantum Dots: Toward More Practical S Cathodes for Li–S Cells

Jul 11, 2020
145
Ning Li, Ting Meng, Lai Ma, Han Zhang, JiaJia Yao, Maowen Xu, Chang Ming Li, Jian Jiang

3D Printing of NiCoP/Ti3C2 MXene Architectures for Energy Storage Devices with High Areal and Volumetric Energy Density

Jul 9, 2020
143
Lianghao Yu, Weiping Li, Chaohui Wei, Qifeng Yang, Yuanlong Shao, Jingyu Sun

Electrodeposited Sulfur and CoxS Electrocatalyst on Buckypaper as High-Performance Cathode for Li–S Batteries

Jul 3, 2020
141
Yi Zhan, Andrea Buffa, Linghui Yu, Zhichuan J. Xu, Daniel Mandler

2D CoOOH Sheet-Encapsulated Ni2P into Tubular Arrays Realizing 1000 mA cm−2-Level-Current-Density Hydrogen Evolution Over 100 h in Neutral Water

Jul 2, 2020
140
Shucong Zhang, Wenbin Wang, Feilong Hu, Yan Mi, Shuzhe Wang, Youwen Liu, Xiaomeng Ai, Jiakun Fang, Huiqiao Li, Tianyou Zhai

Strongly Anchoring Polysulfides by Hierarchical Fe3O4/C3N4 Nanostructures for Advanced Lithium–Sulfur Batteries

Jul 1, 2020
139
Soochan Kim, Simindokht Shirvani‑Arani, Sungsik Choi, Misuk Cho, Youngkwan Lee

Highly Thermo-Conductive Three-Dimensional Graphene Aqueous Medium

Jul 1, 2020
138
Zheng Bo, Chongyan Ying, Huachao Yang, Shenghao Wu, Jinyuan Yang, Jing Kong, Shiling Yang, Yanguang Zhou, Jianhua Yan, Kefa Cen

Soft Mesoporous Organosilica Nanoplatforms Improve Blood Circulation, Tumor Accumulation/Penetration, and Photodynamic Efficacy

Jun 30, 2020
137
Xin Peng, Kun Chen, Wanhua Liu, Xiongfeng Cao, Mengru Wang, Jun Tao, Ying Tian, Lei Bao, Guangming Lu, Zhaogang Teng

Electron-Induced Perpendicular Graphene Sheets Embedded Porous Carbon Film for Flexible Touch Sensors

Jun 25, 2020
136
Sicheng Chen, Yunfei Wang, Lei Yang, Fouad Karouta, Kun Sun

A Novel Strategy of In Situ Trimerization of Cyano Groups Between the Ti3C2Tx (MXene) Interlayers for High-Energy and High-Power Sodium-Ion Capacitors

Jun 25, 2020
135
Siyang Liu, Fangyuan Hu, Wenlong Shao, Wenshu Zhang, Ce Song, Man Yao, Hao Huang, Xigao Jian

Correction to: A Universal Principle to Accurately Synthesize Atomically Dispersed Metal–N4 Sites for CO2 Electroreduction

Jun 24, 2020
134
Wanzhen Zheng, Feng Chen, Qi Zeng, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Qinghua Zhang, Feng He, Xi‑Lin Wu, Yang Hou

Bismuth-Based Free-Standing Electrodes for Ambient-Condition Ammonia Production in Neutral Media

Jun 19, 2020
133
Ying Sun, Zizhao Deng, Xi‑Ming Song, Hui Li, Zihang Huang, Qin Zhao, Daming Feng, Wei Zhang, Zhaoqing Liu, Tianyi Ma

A Porous Nano-Micro-Composite as a High-Performance Bi-Functional Air Electrode with Remarkable Stability for Rechargeable Zinc–Air Batteries

Jun 17, 2020
130
Yasir Arafat, Muhammad Rizwan Azhar, Yijun Zhong, Xiaomin Xu, Moses O. Tadé, Zongping Shao

One Stone Four Birds: A Novel Liposomal Delivery System Multi-functionalized with Ginsenoside Rh2 for Tumor Targeting Therapy

Jun 16, 2020
129
Chao Hong, Jianming Liang, Jiaxuan Xia, Ying Zhu, Yizhen Guo, Anni Wang, Chunyi Lu, Hongwei Ren, Chen Chen, Shiyi Li, Dan Wang, Huaxing Zhan, Jianxin Wang

MXene-Derived Defect-Rich TiO2@rGO as High-Rate Anodes for Full Na Ion Batteries and Capacitors

Jun 16, 2020
128
Yongzheng Fang, Yingying Zhang, Chenxu Miao, Kai Zhu, Yong Chen, Fei Du, Jinling Yin, Ke Ye, Kui Cheng, Jun Yan, Guiling Wang, Dianxue Cao

Human iPS Cells Loaded with MnO2-Based Nanoprobes for Photodynamic and Simultaneous Enhanced Immunotherapy Against Cancer

Jun 16, 2020
127
Yanlei Liu, Jingxing Yang, Bin Liu, Wen Cao, Jingpu Zhang, Yuming Yang, Lijun Ma, Jesus Martinez de la Fuente, Jie Song, Jian Ni, Chunfu Zhang, Daxiang Cui

A Flexible and Lightweight Biomass-Reinforced Microwave Absorber

Jun 11, 2020
125
Yan Cheng, Justin Zhu Yeow Seow, Huanqin Zhao, Zhichuan J. Xu, Guangbin Ji

Aqueous Self-Assembly of Block Copolymers to Form Manganese Oxide-Based Polymeric Vesicles for Tumor Microenvironment-Activated Drug Delivery

Jun 11, 2020
124
Yalei Miao, Yudian Qiu, Mengna Zhang, Ke Yan, Panke Zhang, Siyu Lu, Zhongyi Liu, Xiaojing Shi, Xubo Zhao

Confining TiO2 Nanotubes in PECVD-Enabled Graphene Capsules Toward Ultrafast K-Ion Storage: In Situ TEM/XRD Study and DFT Analysis

Jun 9, 2020
123
Jingsheng Cai, Ran Cai, Zhongti Sun, Xiangguo Wang, Nan Wei, Feng Xu, Yuanlong Shao, Peng Gao, Shixue Dou, Jingyu Sun

Insights into Enhanced Capacitive Behavior of Carbon Cathode for Lithium Ion Capacitors: The Coupling of Pore Size and Graphitization Engineering

Jun 6, 2020
121
Kangyu Zou, Peng Cai, Baowei Wang, Cheng Liu, Jiayang Li, Tianyun Qiu, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji

Perfection of Perovskite Grain Boundary Passivation by Rhodium Incorporation for Efficient and Stable Solar Cells

Jun 3, 2020
119
Wei Liu, Nanjing Liu, Shilei Ji, Hongfeng Hua, Yuhui Ma, Ruiyuan Hu, Jian Zhang, Liang Chu, Xing’ao Li, Wei Huang

Tailoring the Meso-Structure of Gold Nanoparticles in Keratin-Based Activated Carbon Toward High-Performance Flexible Sensor

May 29, 2020
117
Aniruddha B. Patil, Zhaohui Meng, Ronghui Wu, Liyun Ma, Zijie Xu, Chenyang Shi, Wu Qiu, Qiang Liu, Yifan Zhang, Youhui Lin, Naibo Lin, Xiang Yang Liu

Atomically Dispersed Fe-N4 Modified with Precisely Located S for Highly Efficient Oxygen Reduction

May 26, 2020
116
Yin Jia, Xuya Xiong, Danni Wang, Xinxuan Duan, Kai Sun, Yajie Li, Lirong Zheng, Wenfeng Lin, Mingdong Dong, Guoxin Zhang, Wen Liu, Xiaoming Sun

Intercalating Ultrathin MoO3 Nanobelts into MXene Film with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Excellent Deformation for High-Energy-Density Devices

May 22, 2020
115
Yuanming Wang, Xue Wang, Xiaolong Li, Rong Liu, Yang Bai, Huanhao Xiao, Yang Liu, Guohui Yuan

Self-Assembled Al Nanostructure/ZnO Quantum Dot Heterostructures for High Responsivity and Fast UV Photodetector

May 22, 2020
114
Sisi Liu, Ming‑Yu Li, Jianbing Zhang, Dong Su, Zhen Huang, Sundar Kunwar, Jihoon Lee

Cocoon Silk-Derived, Hierarchically Porous Carbon as Anode for Highly Robust Potassium-Ion Hybrid Capacitors

May 22, 2020
113
Haiyan Luo, Maoxin Chen, Jinhui Cao, Meng Zhang, Shan Tan, Lei Wang, Jiang Zhong, Hongli Deng, Jian Zhu, Bingan Lu

Comprehensive Design of the High-Sulfur-Loading Li–S Battery Based on MXene Nanosheets

May 20, 2020
112
Shouzheng Zhang, Ning Zhong, Xing Zhou, Mingjie Zhang, Xiangping Huang, Xuelin Yang, Ruijin Meng, Xiao Liang

Surface-Modified Graphene Oxide/Lead Sulfide Hybrid Film-Forming Ink for High-Efficiency Bulk Nano-Heterojunction Colloidal Quantum Dot Solar Cells

May 16, 2020
111
Yaohong Zhang, Guohua Wu, Chao Ding, Feng Liu, Dong Liu, Taizo Masuda, Kenji Yoshino, Shuzi Hayase, Ruixiang Wang, Qing Shen

High-Performance Aqueous Zinc–Manganese Battery with Reversible Mn2+/Mn4+ Double Redox Achieved by Carbon Coated MnOx Nanoparticles

May 13, 2020
110
Jingdong Huang, Jing Zeng, Kunjie Zhu, Ruizhi Zhang, Jun Liu

Development of an Ultra-Sensitive and Flexible Piezoresistive Flow Sensor Using Vertical Graphene Nanosheets

May 11, 2020
109
Sajad Abolpour Moshizi, Shohreh Azadi, Andrew Belford, Amir Razmjou, Shuying Wu, Zhao Jun Han, Mohsen Asadnia

A Universal Principle to Accurately Synthesize Atomically Dispersed Metal–N4 Sites for CO2 Electroreduction

May 9, 2020
108
Wanzhen Zheng, Feng Chen, Qi Zeng, Zhongjian Li, Bin Yang, Lecheng Lei, Qinghua Zhang, Feng He, Xilin Wu, Yang Hou

The Principle of Introducing Halogen Ions Into β-FeOOH: Controlling Electronic Structure and Electrochemical Performance

May 6, 2020
107
Dongbin Zhang, Xuzhao Han, Xianggui Kong, Fazhi Zhang, Xiaodong Lei

Wearable Battery-Free Perspiration Analyzing Sites Based on Sweat Flowing on ZnO Nanoarrays

May 2, 2020
105
Wanglinhan Zhang, Hongye Guan, Tianyan Zhong, Tianming Zhao, Lili Xing, Xinyu Xue

A Superaerophobic Bimetallic Selenides Heterostructure for Efficient Industrial-Level Oxygen Evolution at Ultra-High Current Densities

May 2, 2020
104
Jiaxin Yuan, Xiaodi Cheng, Hanqing Wang, Chaojun Lei, Sameer Pardiwala, Bin Yang, Zhongjian Li, Qinghua Zhang, Lecheng Lei, Shaobin Wang, Yang Hou

Environment-Stable CoxNiy Encapsulation in Stacked Porous Carbon Nanosheets for Enhanced Microwave Absorption

Apr 28, 2020
102
Xiaohui Liang, Zengming Man, Bin Quan, Jing Zheng, Weihua Gu, Zhu Zhang, Guangbin Ji

Near-Infrared Light-Responsive Nitric Oxide Delivery Platform for Enhanced Radioimmunotherapy

Apr 24, 2020
100
Xuanfang Zhou, Zhouqi Meng, Jialin She, Yaojia Zhang, Xuan Yi, Hailin Zhou, Jing Zhong, Ziliang Dong, Xiao Han, Muchao Chen, Qin Fan, Kai Yang, Chao Wang

Hierarchical Carbon Microtube@Nanotube Core–Shell Structure for High-Performance Oxygen Electrocatalysis and Zn–Air Battery

Apr 20, 2020
97
Wenfu Xie, Jianming Li, Yuke Song, Shijin Li, Jianbo Li, Mingfei Shao

RBC Membrane Camouflaged Semiconducting Polymer Nanoparticles for Near-Infrared Photoacoustic Imaging and Photothermal Therapy

Apr 20, 2020
94
Dongye Zheng, Peiwen Yu, Zuwu Wei, Cheng Zhong, Ming Wu, Xiaolong Liu

Correction to: A Hybrid Biofuel and Triboelectric Nanogenerator for Bioenergy Harvesting

Apr 16, 2020
92
Hu Li, Xiao Zhang, Luming Zhao, Dongjie Jiang, Lingling Xu, Zhuo Liu, Yuxiang Wu, Kuan Hu, Ming‑Rong Zhang, Jiangxue Wang, Yubo Fan, Zhou Li

Improved Photoresponse of UV Photodetectors by the Incorporation of Plasmonic Nanoparticles on GaN Through the Resonant Coupling of Localized Surface Plasmon Resonance

Apr 13, 2020
91
Sundar Kunwar, Sanchaya Pandit, Jae‑Hun Jeong, Jihoon Lee

Artificial Nanoscale Erythrocytes from Clinically Relevant Compounds for Enhancing Cancer Immunotherapy

Apr 13, 2020
90
Wenquan Ou, Kang Sik Nam, Dae Hoon Park, Jungho Hwang, Sae Kwang Ku, Chul Soon Yong, Jong Oh Kim, Jeong Hoon Byeon

Enhanced Ionic Accessibility of Flexible MXene Electrodes Produced by Natural Sedimentation

Apr 11, 2020
89
Ning Sun, Zhaoruxin Guan, Qizhen Zhu, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Bin Xu

Hybridized Mechanical and Solar Energy-Driven Self-Powered Hydrogen Production

Apr 9, 2020
88
Xuelian Wei, Zhen Wen, Yina Liu, Ningning Zhai, Aimin Wei, Kun Feng, Guotao Yuan, Jun Zhong, Yinghuai Qiang, Xuhui Sun

Interfacial Voids Trigger Carbon-Based, All-Inorganic CsPbIBr2 Perovskite Solar Cells with Photovoltage Exceeding 1.33 V

Apr 6, 2020
87
Weidong Zhu, Zeyang Zhang, Dandan Chen, Wenming Chai, Dazheng Chen, Jincheng Zhang, Chunfu Zhang, Yue Hao

Low-Temperature Aging Provides 22% Efficient Bromine-Free and Passivation Layer-Free Planar Perovskite Solar Cells

Apr 3, 2020
84
Xin Wang, Luyao Wang, Tong Shan, Shibing Leng, Hongliang Zhong, Qinye Bao, Zheng‑Hong Lu, Lin‑Long Deng, Chun‑Chao Chen

Nanoscale All-Oxide-Heterostructured Bio-inspired Optoresponsive Nociceptor

Apr 1, 2020
83
Mohammad Karbalaei Akbari, Jie Hu, Francis Verpoort, Hongliang Lu, Serge Zhuiykov

3D N,O-Codoped Egg-Box-Like Carbons with Tuned Channels for High Areal Capacitance Supercapacitors

Apr 1, 2020
82
Feng Wei, Xiaojun He, Lianbo Ma, Hanfang Zhang, Nan Xiao, Jieshan Qiu

Heterojunction Incorporating Perovskite and Microporous Metal–Organic Framework Nanocrystals for Efficient and Stable Solar Cells

Mar 28, 2020
80
Xuesong Zhou, Lele Qiu, Ruiqing Fan, Jian Zhang, Sue Hao, Yulin Yang

Mesoporous Ternary Nitrides of Earth-Abundant Metals as Oxygen Evolution Electrocatalyst

Mar 26, 2020
79
Ali Saad, Hangjia Shen, Zhixing Cheng, Ramis Arbi, Beibei Guo, Lok Shu Hui, Kunyu Liang, Siqi Liu, John Paul Attfield, Ayse Turak, Jiacheng Wang, Minghui Yang

Partial Atomic Tin Nanocomplex Pillared Few-Layered Ti3C2Tx MXenes for Superior Lithium-Ion Storage

Mar 25, 2020
78
Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Bin Yuan, Renzong Hu, Wei‑Qiang Han

ROS-Responsive Berberine Polymeric Micelles Effectively Suppressed the Inflammation of Rheumatoid Arthritis by Targeting Mitochondria

Mar 20, 2020
76
Xing‑xing Fan, Meng‑ze Xu, Elaine Lai‑Han Leung, Cai Jun, Zhen Yuan, Liang Liu

High-Voltage Flexible Aqueous Zn-Ion Battery with Extremely Low Dropout Voltage and Super-Flat Platform

Mar 19, 2020
75
Zhe Chen, Panpan Wang, Zhenyuan Ji, Hua Wang, Jie Liu, Jiaqi Wang, Mengmeng Hu, Yan Huang

Multi-targeted Antisense Oligonucleotide Delivery by a Framework Nucleic Acid for Inhibiting Biofilm Formation and Virulence

Mar 17, 2020
74
Yuxin Zhang, Xueping Xie, Wenjuan Ma, Yuxi Zhan, Chenchen Mao, Xiaoru Shao, Yunfeng Lin

Hybrid Reduced Graphene Oxide with Special Magnetoresistance for Wireless Magnetic Field Sensor

Mar 10, 2020
69
Songlin Yang, Mingyan Tan, Tianqi Yu, Xu Li, Xianbin Wang, Jin Zhang

K2Ti6O13 Nanoparticle-Loaded Porous rGO Crumples for Supercapacitors

Dec 26, 2019
10
Chongmin Lee, Sun Kyung Kim, Hankwon Chang, Hee Dong Jang

Elastic Aerogels of Cellulose Nanofibers@Metal–Organic Frameworks for Thermal Insulation and Fire Retardancy

Dec 19, 2019
9
Shengyang Zhou, Varvara Apostolopoulou‑Kalkavoura, Marcus Vinícius Tavares da Costa, Lennart Bergström, Maria Strømme, Chao Xu

Bi2S3 for Aqueous Zn Ion Battery with Enhanced Cycle Stability

Dec 19, 2019
8
Ting Xiong, Yinming Wang, Bosi Yin, Wee Siang Vincent Lee, Junmin Xue

Experimental and DFT Studies of Au Deposition Over WO3/g-C3N4 Z-Scheme Heterojunction

Dec 19, 2019
7
Muhammad Humayun, Habib Ullah, Junhao Cao, Wenbo Pi, Yang Yuan, Sher Ali, Asif Ali Tahir, Pang Yue, Abbas Khan, Zhiping Zheng, Qiuyun Fu, Wei Luo

Photocatalytic H2 Evolution on TiO2 Assembled with Ti3C2 MXene and Metallic 1T-WS2 as Co-catalysts

Dec 16, 2019
6
Yujie Li, Lei Ding, Shujun Yin, Zhangqian Liang, Yanjun Xue, Xinzhen Wang, Hongzhi Cui, Jian Tian

A Self-Powered Nanogenerator for the Electrical Protection of Integrated Circuits from Trace Amounts of Liquid

Dec 14, 2019
5
Zhuang Hui, Ming Xiao, Daozhi Shen, Jiayun Feng, Peng Peng, Yangai Liu, Walter W. Duley, Y. Norman Zhou

Rational Design of Porous N-Ti3C2 MXene@CNT Microspheres for High Cycling Stability in Li–S Battery

Dec 12, 2019
4
Jianli Wang, Zhao Zhang, Xufeng Yan, Shunlong Zhang, Zihao Wu, Zhihong Zhuang, Wei‑Qiang Han

TiN Paper for Ultrafast-Charging Supercapacitors

Dec 10, 2019
3
Bin Yao, Mingyang Li, Jing Zhang, Lei Zhang, Yu Song, Wang Xiao, Andrea Cruz, Yexiang Tong, Yat Li

Nano-/Micro-confined Water in Graphene Hydrogel as Superadsorbents for Water Purification

Dec 12, 2019
2
Yiran Sun, Fei Yu, Cong Li, Xiaohu Dai, Jie Ma

Dendritic Nanostructured Waste Copper Wires for High-Energy Alkaline Battery

Dec 12, 2019
1
Nilesh R. Chodankar, Su‑Hyeon Ji, Young‑Kyu Han, Do‑Heyoung Kim