Published: Nov 13, 2023

Advances in All-Solid-State Lithium–Sulfur Batteries for Commercialization

Apr 15, 2024
172
Birhanu Bayissa Gicha, Lemma Teshome Tufa, Njemuwa Nwaji, Xiaojun Hu, Jaebeom Lee

Synthesis and Modulation of Low-Dimensional Transition Metal Chalcogenide Materials via Atomic Substitution

Mar 28, 2024
163
Xuan Wang, Akang Chen, XinLei Wu, Jiatao Zhang, Jichen Dong, Leining Zhang

Design Principles and Mechanistic Understandings of Non-Noble-Metal Bifunctional Electrocatalysts for Zinc–Air Batteries

Mar 26, 2024
162
Yunnan Gao, Ling Liu, Yi Jiang, Dexin Yu, Xiaomei Zheng, Jiayi Wang, Jingwei Liu, Dan Luo, Yongguang Zhang, Zhenjia Shi, Xin Wang, Ya‑Ping Deng, Zhongwei Chen

Challenges and Opportunities in Preserving Key Structural Features of 3D-Printed Metal/Covalent Organic Framework

Mar 21, 2024
157
Ximeng Liu, Dan Zhao, John Wang

Collective Molecular Machines: Multidimensionality and Reconfigurability

Mar 18, 2024
155
Bin Wang, Yuan Lu

Functional Optical Fiber Sensors Detecting Imperceptible Physical/Chemical Changes for Smart Batteries

Mar 18, 2024
154
Yiding Li, Li Wang, Youzhi Song, Wenwei Wang, Cheng Lin, Xiangming He

Personal Thermal Management by Radiative Cooling and Heating

Mar 13, 2024
153
Shidong Xue, Guanghan Huang, Qing Chen, Xungai Wang, Jintu Fan, Dahua Shou

Structural Engineering of Anode Materials for Low-Temperature Lithium-Ion Batteries: Mechanisms, Strategies, and Prospects

Mar 11, 2024
150
Guan Wang, Guixin Wang, Linfeng Fei, Lina Zhao, Haitao Zhang

Recent Progress in Improving Rate Performance of Cellulose-Derived Carbon Materials for Sodium-Ion Batteries

Mar 11, 2024
148
Fujuan Wang, Tianyun Zhang, Tian Zhang, Tianqi He, Fen Ran

Nano/Micro-Structural Supramolecular Biopolymers: Innovative Networks with the Boundless Potential in Sustainable Agriculture

Mar 8, 2024
147
Roohallah Saberi Riseh, Mohadeseh Hassanisaadi, Masoumeh Vatankhah, Rajender S. Varma, Vijay Kumar Thakur

Current Status and Perspectives of Dual-Atom Catalysts Towards Sustainable Energy Utilization

Feb 29, 2024
139
Yizhe Li, Yajie Li, Hao Sun, Liyao Gao, Xiangrong Jin, Yaping Li, Zhi LV, Lijun Xu, Wen Liu, Xiaoming Sun

A Review of Rechargeable Zinc–Air Batteries: Recent Progress and Future Perspectives

Feb 29, 2024
138
Ghazanfar Nazir, Adeela Rehman, Jong‑Hoon Lee, Choong‑Hee Kim, Jagadis Gautam, Kwang Heo, Sajjad Hussain, Muhammad Ikram, Abeer A. AlObaid, Seul‑Yi Lee, Soo‑Jin Park

MXene-Based Elastomer Mimetic Stretchable Sensors: Design, Properties, and Applications

Feb 27, 2024
135
Poushali Das, Parham Khoshbakht Marvi, Sayan Ganguly, Xiaowu (Shirley) Tang, Bo Wang, Seshasai Srinivasan, Amin Reza Rajabzadeh, Andreas Rosenkranz

Active Micro-Nano-Collaborative Bioelectronic Device for Advanced Electrophysiological Recording

Feb 27, 2024
132
Yuting Xiang, Keda Shi, Ying Li, Jiajin Xue, Zhicheng Tong, Huiming Li, Zhongjun Li, Chong Teng, Jiaru Fang, Ning Hu

Insights into Nano- and Micro-Structured Scaffolds for Advanced Electrochemical Energy Storage

Feb 23, 2024
130
Jiajia Qiu, Yu Duan, Shaoyuan Li, Huaping Zhao, Wenhui Ma, Weidong Shi, Yong Lei

Progress on Transition Metal Ions Dissolution Suppression Strategies in Prussian Blue Analogs for Aqueous Sodium-/Potassium-Ion Batteries

Feb 21, 2024
128
Wenli Shu, Junxian Li, Guangwan Zhang, Jiashen Meng, Xuanpeng Wang, Liqiang Mai

PDOL-Based Solid Electrolyte Toward Practical Application: Opportunities and Challenges

Feb 21, 2024
127
Hua Yang, Maoxiang Jing, Li Wang, Hong Xu, Xiaohong Yan, Xiangming He

Recent Advances in Mechanistic Understanding of Metal-Free Carbon Thermocatalysis and Electrocatalysis with Model Molecules

Feb 20, 2024
125
Wei Guo, Linhui Yu, Ling Tang, Yan Wan, Yangming Lin

Recent Advances in In-Memory Computing: Exploring Memristor and Memtransistor Arrays with 2D Materials

Feb 19, 2024
121
Hangbo Zhou, Sifan Li, Kah‑Wee Ang, Yong‑Wei Zhang

The Roadmap of 2D Materials and Devices Toward Chips

Feb 16, 2024
119
Anhan Liu, Xiaowei Zhang, Ziyu Liu, Yuning Li, Xueyang Peng, Xin Li, Yue Qin, Chen Hu, Yanqing Qiu, Han Jiang, Yang Wang, Yifan Li, Jun Tang, Jun Liu, Hao Guo, Tao Deng, Songang Peng, He Tian, Tian‑Ling Ren

Highly Aligned Graphene Aerogels for Multifunctional Composites

Feb 15, 2024
118
Ying Wu, Chao An, Yaru Guo, Yangyang Zong, Naisheng Jiang, Qingbin Zheng, Zhong‑Zhen Yu

Nanozyme-Engineered Hydrogels for Anti-Inflammation and Skin Regeneration

Feb 6, 2024
110
Amal George Kurian, Rajendra K. Singh, Varsha Sagar, Jung‑Hwan Lee, Hae‑Won Kim

A Review on Engineering Transition Metal Compound Catalysts to Accelerate the Redox Kinetics of Sulfur Cathodes for Lithium–Sulfur Batteries

Jan 29, 2024
97
Liping Chen, Guiqiang Cao, Yong Li, Guannan Zu, Ruixian Duan, Yang Bai, Kaiyu Xue, Yonghong Fu, Yunhua Xu, Juan Wang, Xifei Li

Atomically Substitutional Engineering of Transition Metal Dichalcogenide Layers for Enhancing Tailored Properties and Superior Applications

Jan 23, 2024
95
Zhaosu Liu, Si Yin Tee, Guijian Guan, Ming‑Yong Han

Integrating Levels of Hierarchical Organization in Porous Organic Molecular Materials

Jan 12, 2024
88
Jesus Ferrando‑Soria, Antonio Fernandez

Chalcogenide Ovonic Threshold Switching Selector

Jan 11, 2024
81
Zihao Zhao, Sergiu Clima, Daniele Garbin, Robin Degraeve, Geoffrey Pourtois, Zhitang Song, Min Zhu

Design Strategies for Aqueous Zinc Metal Batteries with High Zinc Utilization: From Metal Anodes to Anode-Free Structures

Jan 4, 2024
75
Xianfu Zhang, Long Zhang, Xinyuan Jia, Wen Song, Yongchang Liu

A Review on Engineering Design for Enhancing Interfacial Contact in Solid-State Lithium–Sulfur Batteries

Jan 4, 2024
71
Bingxin Qi, Xinyue Hong, Ying Jiang, Jing Shi, Mingrui Zhang, Wen Yan, Chao Lai

Decade Milestone Advancement of Defect-Engineered g-C3N4 for Solar Catalytic Applications

Jan 4, 2024
70
Shaoqi Hou, Xiaochun Gao, Xingyue Lv, Yilin Zhao, Xitao Yin, Ying Liu, Juan Fang, Xingxing Yu, Xiaoguang Ma, Tianyi Ma, Dawei Su

Superhydrophobic Surface-Assisted Preparation of Microspheres and Supraparticles and Their Applications

Jan 4, 2024
68
Mengyao Pan, Huijuan Shao, Yue Fan, Jinlong Yang, Jiaxin Liu, Zhongqian Deng, Zhenda Liu, Zhidi Chen, Jun Zhang, Kangfeng Yi, Yucai Su, Dehui Wang, Xu Deng, Fei Deng

Cu-Based Materials for Enhanced C2+ Product Selectivity in Photo-/Electro-Catalytic CO2 Reduction: Challenges and Prospects

Jan 4, 2024
64
Baker Rhimi, Min Zhou, Zaoxue Yan, Xiaoyan Cai, Zhifeng Jiang

Advances in Wireless, Batteryless, Implantable Electronics for Real-Time, Continuous Physiological Monitoring

Dec 15, 2023
52
Hyeonseok Kim, Bruno Rigo, Gabriella Wong, Yoon Jae Lee, Woon‑Hong Yeo

Asymmetric Electrolytes Design for Aqueous Multivalent Metal Ion Batteries

Dec 15, 2023
51
Xiaochen Yang, Xinyu Wang, Yue Xiang, Longtao Ma, Wei Huang

Implantable Electrochemical Microsensors for In Vivo Monitoring of Animal Physiological Information

Dec 12, 2023
49
Jin Zhou, Shenghan Zhou, Peidi Fan, Xunjia Li, Yibin Ying, Jianfeng Ping, Yuxiang Pan

Recent Advances in Patterning Strategies for Full-Color Perovskite Light-Emitting Diodes

Dec 7, 2023
45
Gwang Heon Lee, Kiwook Kim, Yunho Kim, Jiwoong Yang, Moon Kee Choi

Biological Interaction and Imaging of Ultrasmall Gold Nanoparticles

Dec 4, 2023
44
Dongmiao Sang, Xiaoxi Luo, Jinbin Liu

Recent Developments in Metallic Degradable Micromotors for Biomedical and Environmental Remediation Applications

Nov 30, 2023
41
Sourav Dutta, Seungmin Noh, Roger Sanchis Gual, Xiangzhong Chen, Salvador Pané, Bradley J. Nelson, Hongsoo Choi

Untethered Micro/Nanorobots for Remote Sensing: Toward Intelligent Platform

Nov 30, 2023
40
Qianqian Wang, Shihao Yang, Li Zhang

Advances of Electrochemical and Electrochemiluminescent Sensors Based on Covalent Organic Frameworks

Nov 30, 2023
37
Yue Cao, Ru Wu, Yan‑Yan Gao, Yang Zhou, Jun‑Jie Zhu

Electrolyte Design for Low-Temperature Li-Metal Batteries: Challenges and Prospects

Nov 29, 2023
35
Siyu Sun, Kehan Wang, Zhanglian Hong, Mingjia Zhi, Kai Zhang, Jijian Xu

Nanoparticle Exsolution on Perovskite Oxides: Insights into Mechanism, Characteristics and Novel Strategies

Nov 28, 2023
33
Yo Han Kim, Hyeongwon Jeong, Bo‑Ram Won, Hyejin Jeon, Chan‑ho Park, Dayoung Park, Yeeun Kim, Somi Lee, Jae‑ha Myung

Deformable Catalytic Material Derived from Mechanical Flexibility for Hydrogen Evolution Reaction

Nov 24, 2023
32
Fengshun Wang, Lingbin Xie, Ning Sun, Ting Zhi, Mengyang Zhang, Yang Liu, Zhongzhong Luo, Lanhua Yi, Qiang Zhao, Longlu Wang

From VIB- to VB-Group Transition Metal Disulfides: Structure Engineering Modulation for Superior Electromagnetic Wave Absorption

Nov 23, 2023
29
Junye Cheng, Yongheng Jin, Jinghan Zhao, Qi Jing, Bailong Gu, Jialiang Wei, Shenghui Yi, Mingming Li, Wanli Nie, Qinghua Qin, Deqing Zhang, Guangping Zheng, Renchao Che

Deep Insight of Design, Mechanism, and Cancer Theranostic Strategy of Nanozymes

Nov 21, 2023
28
Lu Yang, Shuming Dong, Shili Gai, Dan Yang, He Ding, Lili Feng, Guixin Yang, Ziaur Rehman, Piaoping Yang

From Liquid to Solid-State Lithium Metal Batteries: Fundamental Issues and Recent Developments

Nov 20, 2023
24
Zhao Zhang, Wei‑Qiang Han

Exploring the Roles of Single Atom in Hydrogen Peroxide Photosynthesis

Nov 20, 2023
23
Kelin He, Zimo Huang, Chao Chen, Chuntian Qiu, Yu Lin Zhong, Qitao Zhang

An Electrochemical Perspective of Aqueous Zinc Metal Anode

Nov 17, 2023
15
Huibo Yan, Songmei Li, Jinyan Zhong, Bin Li

Artificial Intelligence Meets Flexible Sensors: Emerging Smart Flexible Sensing Systems Driven by Machine Learning and Artificial Synapses

Nov 13, 2023
14
Tianming Sun, Bin Feng, Jinpeng Huo, Yu Xiao, Wengan Wang, Jin Peng, Zehua Li, Chengjie Du, Wenxian Wang, Guisheng Zou, Lei Liu

Engineering Strategies for Suppressing the Shuttle Effect in Lithium–Sulfur Batteries

Nov 10, 2023
12
Jiayi Li, Li Gao, Fengying Pan, Cheng Gong, Limeng Sun, Hong Gao, Jinqiang Zhang, Yufei Zhao, Guoxiu Wang, Hao Liu

A Review of Contact Electrification at Diversified Interfaces and Related Applications on Triboelectric Nanogenerator

Nov 13, 2023
7
Jun Hu, Mitsumasa Iwamoto, Xiangyu Chen

Trend of Developing Aqueous Liquid and Gel Electrolytes for Sustainable, Safe, and High-Performance Li-Ion Batteries

Nov 13, 2023
2
Donghwan Ji, Jaeyun Kim

Structural Engineering of Hierarchical Magnetic/Carbon Nanocomposites via In Situ Growth for High-Efficient Electromagnetic Wave Absorption

Apr 15, 2024
174
Xianyuan Liu, Jinman Zhou, Ying Xue, Xianyong Lu

In Situ Atomic Reconstruction Engineering Modulating Graphene-Like MXene-Based Multifunctional Electromagnetic Devices Covering Multi-Spectrum

Apr 15, 2024
173
Ting‑Ting Liu, Qi Zheng, Wen‑Qiang Cao, Yu‑Ze Wang, Min Zhang, Quan‑Liang Zhao, Mao‑Sheng Cao

Multifunctional MOF@COF Nanoparticles Mediated Perovskite Films Management Toward Sustainable Perovskite Solar Cells

Apr 11, 2024
171
Yayu Dong, Jian Zhang, Hongyu Zhang, Wei Wang, Boyuan Hu, Debin Xia, Kaifeng Lin, Lin Geng, Yulin Yang

Compliant Iontronic Triboelectric Gels with Phase-Locked Structure Enabled by Competitive Hydrogen Bonding

Apr 9, 2024
170
Guoli Du, Yuzheng Shao, Bin Luo, Tao Liu, Jiamin Zhao, Ying Qin, Jinlong Wang, Song Zhang, Mingchao Chi, Cong Gao, Yanhua Liu, Chenchen Cai, Shuangfei Wang, Shuangxi Nie

Hollow Metal–Organic Framework/MXene/Nanocellulose Composite Films for Giga/Terahertz Electromagnetic Shielding and Photothermal Conversion

Apr 8, 2024
169
Tian Mai, Lei Chen, Pei‑Lin Wang, Qi Liu, Ming‑Guo Ma

Interface Engineering of Titanium Nitride Nanotube Composites for Excellent Microwave Absorption at Elevated Temperature

Apr 4, 2024
168
Cuiping Li, Dan Li, Shuai Zhang, Long Ma, Lei Zhang, Jingwei Zhang, Chunhong Gong

Compositional and Hollow Engineering of Silicon Carbide/Carbon Microspheres as High-Performance Microwave Absorbing Materials with Good Environmental Tolerance

Apr 2, 2024
167
Lixue Gai, Yahui Wang, Pan Wan, Shuping Yu, Yongzheng Chen, Xijiang Han, Ping Xu, Yunchen Du

A Fully-Integrated Memristor Chip for Edge Learning

Apr 2, 2024
166
Yanhong Zhang, Liang Chu, Wenjun Li

Stretchable, Transparent, and Ultra-Broadband Terahertz Shielding Thin Films Based on Wrinkled MXene Architectures

Apr 2, 2024
165
Shaodian Yang, Zhiqiang Lin, Ximiao Wang, Junhua Huang, Rongliang Yang, Zibo Chen, Yi Jia, Zhiping Zeng, Zhaolong Cao, Hongjia Zhu, Yougen Hu, Enen Li, Huanjun Chen, Tianwu Wang, Shaozhi Deng, Xuchun Gui

Amphipathic Phenylalanine-Induced Nucleophilic–Hydrophobic Interface Toward Highly Reversible Zn Anode

Mar 28, 2024
164
Anbin Zhou, Huirong Wang, Fengling Zhang, Xin Hu, Zhihang Song, Yi Chen, Yongxin Huang, Yanhua Cui, Yixiu Cui, Li Li, Feng Wu, Renjie Chen

Dilute Aqueous-Aprotic Electrolyte Towards Robust Zn-Ion Hybrid Supercapacitor with High Operation Voltage and Long Lifespan

Mar 25, 2024
161
Shuilin Wu, Yibing Yang, Mingzi Sun, Tian Zhang, Shaozhuan Huang, Daohong Zhang, Bolong Huang, Pengfei Wang, Wenjun Zhang

Boosting Hydrogen Storage Performance of MgH2 by Oxygen Vacancy-Rich H-V2O5 Nanosheet as an Excited H-Pump

Mar 21, 2024
160
Li Ren, Yinghui Li, Zi Li, Xi Lin, Chong Lu, Wenjiang Ding, Jianxin Zou

Wettability Gradient-Induced Diode: MXene-Engineered Membrane for Passive-Evaporative Cooling

Mar 21, 2024
159
Leqi Lei, Shuo Meng, Yifan Si, Shuo Shi, Hanbai Wu, Jieqiong Yang, Jinlian Hu

Correction to: Highly Porous Yet Transparent Mechanically Flexible Aerogels Realizing Solar–Thermal Regulatory Cooling

Mar 21, 2024
158
Meng Lian, Wei Ding, Song Liu, Yufeng Wang, Tianyi Zhu, Yue‑E. Miao, Chao Zhang, Tianxi Liu

ROS Balance Autoregulating Core–Shell CeO2@ZIF-8/Au Nanoplatform for Wound Repair

Mar 21, 2024
156
Xi Zhou, Quan Zhou, Zhaozhi He, Yi Xiao, Yan Liu, Zhuohang Huang, Yaoji Sun, Jiawei Wang, Zhengdong Zhao, Xiaozhou Liu, Bin Zhou, Lei Ren, Yu Sun, Zhiwei Chen, Xingcai Zhang

A Skin-Inspired Self-Adaptive System for Temperature Control During Dynamic Wound Healing

Mar 11, 2024
152
Yaqi Geng, Guoyin Chen, Ran Cao, Hongmei Dai, Zexu Hu, Senlong Yu, Le Wang, Liping Zhu, Hengxue Xiang, Meifang Zhu

Harness High-Temperature Thermal Energy via Elastic Thermoelectric Aerogels

Mar 11, 2024
151
Hongxiong Li, Zhaofu Ding, Quan Zhou, Jun Chen, Zhuoxin Liu, Chunyu Du, Lirong Liang, Guangming Chen

Naturally Crosslinked Biocompatible Carbonaceous Liquid Metal Aqueous Ink Printing Wearable Electronics for Multi-Sensing and Energy Harvesting

Mar 11, 2024
149
King Yan Chung, Bingang Xu, Di Tan, Qingjun Yang, Zihua Li, Hong Fu

Publisher Correction to: Highly Elastic, Bioresorbable Polymeric Materials for Stretchable, Transient Electronic Systems

Mar 6, 2024
146
Jeong‑Woong Shin, Dong‑Je Kim, Tae‑Min Jang, Won Bae Han, Joong Hoon Lee, Gwan‑Jin Ko, Seung Min Yang, Kaveti Rajaram, Sungkeun Han, Heeseok Kang, Jun Hyeon Lim, Chan‑Hwi Eom, Amay J. Bandodkar, Hanul Min, Suk‑Won Hwang

Critical Solvation Structures Arrested Active Molecules for Reversible Zn Electrochemistry

Mar 5, 2024
145
Junjie Zhang, Bao Zhang, Xin Chen, Wenyu Hao, Jia Yao, Jingying Li, Yi Gan, Xiaofang Wang, Xingtai Liu, Ziang Wu, Youwei Liu, Lin Lv, Li Tao, Pei Liang, Xiao Ji, Hao Wang, Houzhao Wan

A Molecular-Sieving Interphase Towards Low-Concentrated Aqueous Sodium-Ion Batteries

Mar 4, 2024
144
Tingting Liu, Han Wu, Hao Wang, Yiran Jiao, Xiaofan Du, Jinzhi Wang, Guangying Fu, Yaojian Zhang, Jingwen Zhao, Guanglei Cui

Kinetic-Thermodynamic Promotion Engineering toward High-Density Hierarchical and Zn-Doping Activity-Enhancing ZnNiO@CF for High-Capacity Desalination

Mar 4, 2024
143
Jie Ma, Siyang Xing, Yabo Wang, Jinhu Yang, Fei Yu

MXenes for Bioinspired Soft Actuators: Advancements in Angle-Independent Structural Colors and Beyond

Mar 4, 2024
142
Siavash Iravani, Rajender S. Varma

Enabling an Inorganic-Rich Interface via Cationic Surfactant for High-Performance Lithium Metal Batteries

Mar 4, 2024
141
Zejun Sun, Jinlin Yang, Hongfei Xu, Chonglai Jiang, Yuxiang Niu, Xu Lian, Yuan Liu, Ruiqi Su, Dayu Liu, Yu Long, Meng Wang, Jingyu Mao, Haotian Yang, Baihua Cui, Yukun Xiao, Ganwen Chen, Qi Zhang, Zhenxiang Xing, Jisheng Pan, Gang Wu, Wei Chen

Ionic Liquid-Enhanced Assembly of Nanomaterials for Highly Stable Flexible Transparent Electrodes

Mar 4, 2024
140
Jianmin Yang, Li Chang, Xiqi Zhang, Ziquan Cao, Lei Jiang

Correction: Surface Patterning of Metal Zinc Electrode with an In-Region Zincophilic Interface for High-Rate and Long-Cycle-Life Zinc Metal Anode

Feb 28, 2024
137
Tian Wang, Qiao Xi, Kai Yao, Yuhang Liu, Hao Fu, Venkata Siva Kavarthapu, Jun Kyu Lee, Shaocong Tang, Dina Fattakhova‑Rohlfing, Wei Ai, Jae Su Yu

Building Feedback-Regulation System Through Atomic Design for Highly Active SO2 Sensing

Feb 27, 2024
136
Xin Jia, Panzhe Qiao, Xiaowu Wang, Muyu Yan, Yang Chen, Bao‑Li An, Pengfei Hu, Bo Lu, Jing Xu, Zhenggang Xue, Jiaqiang Xu

Enhancing the Interaction of Carbon Nanotubes by Metal–Organic Decomposition with Improved Mechanical Strength and Ultra-Broadband EMI Shielding Performance

Feb 27, 2024
134
Yu‑Ying Shi, Si‑Yuan Liao, Qiao‑Feng Wang, Xin‑Yun Xu, Xiao‑Yun Wang, Xin‑Yin Gu, You‑Gen Hu, Peng‑Li Zhu, Rong Sun, Yan‑Jun Wan

Tailoring Classical Conditioning Behavior in TiO2 Nanowires: ZnO QDs-Based Optoelectronic Memristors for Neuromorphic Hardware

Feb 27, 2024
133
Wenxiao Wang, Yaqi Wang, Feifei Yin, Hongsen Niu, Young‑Kee Shin, Yang Li, Eun‑Seong Kim, Nam‑Young Kim

Highly Porous Yet Transparent Mechanically Flexible Aerogels Realizing Solar-Thermal Regulatory Cooling

Feb 26, 2024
131
Meng Lian, Wei Ding, Song Liu, Yufeng Wang, Tianyi Zhu, Yue‑E. Miao, Chao Zhang, Tianxi Liu

Weakly Polarized Organic Cation-Modified Hydrated Vanadium Oxides for High-Energy Efficiency Aqueous Zinc-Ion Batteries

Feb 22, 2024
129
Xiaoxiao Jia, Chaofeng Liu, Zhi Wang, Di Huang, Guozhong Cao

On-Chip Micro Temperature Controllers Based on Freestanding Thermoelectric Nano Films for Low-Power Electronics

Feb 20, 2024
126
Qun Jin, Tianxiao Guo, Nicolás Pérez, Nianjun Yang, Xin Jiang, Kornelius Nielsch, Heiko Reith

Enhanced High-Temperature Cycling Stability of Garnet-Based All Solid-State Lithium Battery Using a Multi-Functional Catholyte Buffer Layer

Feb 19, 2024
124
Leqi Zhao, Yijun Zhong, Chencheng Cao, Tony Tang, Zongping Shao

Ultraconformable Integrated Wireless Charging Micro-Supercapacitor Skin

Feb 19, 2024
123
Chang Gao, Qing You, Jiancheng Huang, Jingye Sun, Xuan Yao, Mingqiang Zhu, Yang Zhao, Tao Deng

A Self-Healing Optoacoustic Patch with High Damage Threshold and Conversion Efficiency for Biomedical Applications

Feb 19, 2024
122
Tao Zhang, Cheng‑Hui Li, Wenbo Li, Zhen Wang, Zhongya Gu, Jiapu Li, Junru Yuan, Jun Ou‑Yang, Xiaofei Yang, Benpeng Zhu

Dual-Atom Nanozyme Eye Drops Attenuate Inflammation and Break the Vicious Cycle in Dry Eye Disease

Feb 19, 2024
120
Dandan Chu, Mengyang Zhao, Shisong Rong, Wonho Jhe, Xiaolu Cai, Yi Xiao, Wei Zhang, Xingchen Geng, Zhanrong Li, Xingcai Zhang, Jingguo Li

Thioacetamide Additive Homogenizing Zn Deposition Revealed by In Situ Digital Holography for Advanced Zn Ion Batteries

Feb 15, 2024
117
Kaixin Ren, Min Li, Qinghong Wang, Baohua Liu, Chuang Sun, Boyu Yuan, Chao Lai, Lifang Jiao, Chao Wang

All-Covalent Organic Framework Nanofilms Assembled Lithium-Ion Capacitor to Solve the Imbalanced Charge Storage Kinetics

Feb 15, 2024
116
Xiaoyang Xu, Jia Zhang, Zihao Zhang, Guandan Lu, Wei Cao, Ning Wang, Yunmeng Xia, Qingliang Feng, Shanlin Qiao

Covalently Bonded Ni Sites in Black Phosphorene with Electron Redistribution for Efficient Metal-Lightweighted Water Electrolysis

Feb 14, 2024
115
Wenfang Zhai, Ya Chen, Yaoda Liu, Yuanyuan Ma, Paranthaman Vijayakumar, Yuanbin Qin, Yongquan Qu, Zhengfei Dai

Janus Quasi-Solid Electrolyte Membranes with Asymmetric Porous Structure for High-Performance Lithium-Metal Batteries

Feb 14, 2024
114
Zerui Chen, Wei Zhao, Qian Liu, Yifei Xu, Qinghe Wang, Jinmin Lin, Hao Bin Wu

Laser-Induced and MOF-Derived Metal Oxide/Carbon Composite for Synergistically Improved Ethanol Sensing at Room temperature

Feb 9, 2024
113
Hyeongtae Lim, Hyeokjin Kwon, Hongki Kang, Jae Eun Jang, Hyuk‑Jun Kwon

Surface Patterning of Metal Zinc Electrode with an In-Region Zincophilic Interface for High-Rate and Long-Cycle-Life Zinc Metal Anode

Feb 9, 2024
112
Tian Wang, Qiao Xi, Kai Yao, Yuhang Liu, Hao Fu, Venkata Siva Kavarthapu, Jun Kyu Lee, Shaocong Tang, Dina Fattakhova‑Rohlfing, Wei Ai, Jae Su Yu

Fundamental Understanding of Hydrogen Evolution Reaction on Zinc Anode Surface: A First-Principles Study

Feb 6, 2024
111
Xiaoyu Liu, Yiming Guo, Fanghua Ning, Yuyu Liu, Siqi Shi, Qian Li, Jiujun Zhang, Shigang Lu, Jin Yi

Discovering Cathodic Biocompatibility for Aqueous Zn–MnO2 Battery: An Integrating Biomass Carbon Strategy

Feb 5, 2024
109
Wei Lv, Zilei Shen, Xudong Li, Jingwen Meng, Weijie Yang, Fang Ding, Xing Ju, Feng Ye, Yiming Li, Xuefeng Lyu, Miaomiao Wang, Yonglan Tian, Chao Xu

Ultra-Efficient and Cost-Effective Platinum Nanomembrane Electrocatalyst for Sustainable Hydrogen Production

Feb 5, 2024
108
Xiang Gao, Shicheng Dai, Yun Teng, Qing Wang, Zhibo Zhang, Ziyin Yang, Minhyuk Park, Hang Wang, Zhe Jia, Yunjiang Wang, Yong Yang

MXene Hollow Spheres Supported by a C–Co Exoskeleton Grow MWCNTs for Efficient Microwave Absorption

Feb 2, 2024
107
Ze Wu, Xiuli Tan, Jianqiao Wang, Youqiang Xing, Peng Huang, Bingjue Li, Lei Liu

A Sustainable Dual Cross-Linked Cellulose Hydrogel Electrolyte for High-Performance Zinc-Metal Batteries

Feb 2, 2024
106
Haodong Zhang, Xiaotang Gan, Yuyang Yan, Jinping Zhou

Proton-Prompted Ligand Exchange to Achieve High-Efficiency CsPbI3 Quantum Dot Light-Emitting Diodes

Feb 1, 2024
105
Yanming Li, Ming Deng, Xuanyu Zhang, Lei Qian, Chaoyu Xiang

Optoelectronic Synapses Based on MXene/Violet Phosphorus van der Waals Heterojunctions for Visual-Olfactory Crossmodal Perception

Feb 1, 2024
104
Hailong Ma, Huajing Fang, Xinxing Xie, Yanming Liu, He Tian, Yang Chai

Molecular Mechanisms of Intracellular Delivery of Nanoparticles Monitored by an Enzyme-Induced Proximity Labeling

Feb 1, 2024
103
Junji Ren, Zibin Zhang, Shuo Geng, Yuxi Cheng, Huize Han, Zhipu Fan, Wenbing Dai, Hua Zhang, Xueqing Wang, Qiang Zhang, Bing He

Highly Elastic, Bioresorbable Polymeric Materials for Stretchable, Transient Electronic Systems

Feb 1, 2024
102
Jeong‑Woong Shin, Dong‑Je Kim, Tae‑Min Jang, Won Bae Han, Joong Hoon Lee, Gwan‑Jin Ko, Seung Min Yang, Kaveti Rajaram, Sungkeun Han, Heeseok Kang, Jun Hyeon Lim, Chan‑Hwi Eom, Amay J. Bandodkar, Suk‑Won Hwang

Publisher Correction to: Strongly Coupled 2D Transition Metal Chalcogenide-MXene-Carbonaceous Nanoribbon Heterostructures with Ultrafast Ion Transport for Boosting Sodium/Potassium Ions Storage

Feb 1, 2024
101
Junming Cao, Junzhi Li, Dongdong Li, Zeyu Yuan, Yuming Zhang, Valerii Shulga, Ziqi Sun, Wei Han

Quantum Spin Exchange Interactions to Accelerate the Redox Kinetics in Li–S Batteries

Jan 29, 2024
100
Yu Du, Weijie Chen, Yu Wang, Yue Yu, Kai Guo, Gan Qu, Jianan Zhang

An Environment-Tolerant Ion-Conducting Double-Network Composite Hydrogel for High-Performance Flexible Electronic Devices

Jan 29, 2024
99
Wenchao Zhao, Haifeng Zhou, Wenkang Li, Manlin Chen, Min Zhou, Long Zhao

Macroporous Directed and Interconnected Carbon Architectures Endow Amorphous Silicon Nanodots as Low-Strain and Fast-Charging Anode for Lithium-Ion Batteries

Jan 29, 2024
98
Zhenwei Li, Meisheng Han, Peilun Yu, Junsheng Lin, Jie Yu

Ultrathin Zincophilic Interphase Regulated Electric Double Layer Enabling Highly Stable Aqueous Zinc-Ion Batteries

Jan 25, 2024
96
Yimei Chen, Zhiping Deng, Yongxiang Sun, Yue Zhang, Hao Zhang, Ge Li, Hongbo Zeng, Xiaolei Wang

Versatile MXene Gels Assisted by Brief and Low-Strength Centrifugation

Jan 22, 2024
94
Weiyan Yu, Yi Yang, Yunjing Wang, Lulin Hu, Jingcheng Hao, Lu Xu, Weimin Liu

Novel Perovskite Oxide Hybrid Nanofibers Embedded with Nanocatalysts for Highly Efficient and Durable Electrodes in Direct CO2 Electrolysis

Jan 22, 2024
93
Akromjon Akhmadjonov, Kyung Taek Bae, Kang Taek Lee

Flexible, Transparent and Conductive Metal Mesh Films with Ultra-High FoM for Stretchable Heating and Electromagnetic Interference Shielding

Jan 22, 2024
92
Zibo Chen, Shaodian Yang, Junhua Huang, Yifan Gu, Weibo Huang, Shaoyong Liu, Zhiqiang Lin, Zhiping Zeng, Yougen Hu, Zimin Chen, Boru Yang, Xuchun Gui

Moderate Fields, Maximum Potential: Achieving High Records with Temperature-Stable Energy Storage in Lead-Free BNT-Based Ceramics

Jan 18, 2024
91
Wenjing Shi, Leiyang Zhang, Ruiyi Jing, Yunyao Huang, Fukang Chen, Vladimir Shur, Xiaoyong Wei, Gang Liu, Hongliang Du, Li Jin

Strain-Induced Surface Interface Dual Polarization Constructs PML-Cu/Bi12O17Br2 High-Density Active Sites for CO2 Photoreduction

Jan 16, 2024
90
Yi Zhang, Fangyu Guo, Jun Di, Keke Wang, Molly Meng‑Jung Li, Jiayu Dai, Yuanbin She, Jiexiang Xia, Huaming Li

Enhancing Green Ammonia Electrosynthesis Through Tuning Sn Vacancies in Sn-Based MXene/MAX Hybrids

Jan 16, 2024
89
Xinyu Dai, Zhen‑Yi Du, Ying Sun, Ping Chen, Xiaoguang Duan, Junjun Zhang, Hui Li, Yang Fu, Baohua Jia, Lei Zhang, Wenhui Fang, Jieshan Qiu, Tianyi Ma

A Generic Strategy to Create Mechanically Interlocked Nanocomposite/Hydrogel Hybrid Electrodes for Epidermal Electronics

Jan 12, 2024
87
Qian Wang, Yanyan Li, Yong Lin, Yuping Sun, Chong Bai, Haorun Guo, Ting Fang, Gaohua Hu, Yanqing Lu, Desheng Kong

Highly Efficient Aligned Ion-Conducting Network and Interface Chemistries for Depolarized All-Solid-State Lithium Metal Batteries

Jan 12, 2024
86
Yongbiao Mu, Shixiang Yu, Yuzhu Chen, Youqi Chu, Buke Wu, Qing Zhang, Binbin Guo, Lingfeng Zou, Ruijie Zhang, Fenghua Yu, Meisheng Han, Meng Lin, Jinglei Yang, Jiaming Bai, Lin Zeng

3D-Printed Carbon-Based Conformal Electromagnetic Interference Shielding Module for Integrated Electronics

Jan 12, 2024
85
Shaohong Shi, Yuheng Jiang, Hao Ren, Siwen Deng, Jianping Sun, Fangchao Cheng, Jingjing Jing, Yinghong Chen

Tailoring MXene Thickness and Functionalization for Enhanced Room-Temperature Trace NO2 Sensing

Jan 12, 2024
84
Muhammad Hilal, Woochul Yang, Yongha Hwang, Wanfeng Xie

Construction of a High-Performance Composite Solid Electrolyte Through In-Situ Polymerization within a Self-Supported Porous Garnet Framework

Jan 12, 2024
83
An‑Giang Nguyen, Min‑Ho Lee, Jaekook Kim, Chan‑Jin Park

Polarizable Additive with Intermediate Chelation Strength for Stable Aqueous Zinc-Ion Batteries

Jan 12, 2024
82
Yuting Xia, Rongao Tong, Jingxi Zhang, Mingjie Xu, Gang Shao, Hailong Wang, Yanhao Dong, Chang‑An Wang

Interfacial Electronic Modulation of Dual-Monodispersed Pt–Ni3S2 as Efficacious Bi-Functional Electrocatalysts for Concurrent H2 Evolution and Methanol Selective Oxidation

Jan 11, 2024
80
Qianqian Zhao, Bin Zhao, Xin Long, Renfei Feng, Mohsen Shakouri, Alisa Paterson, Qunfeng Xiao, Yu Zhang, Xian‑Zhu Fu, Jing‑Li Luo

Textured Asymmetric Membrane Electrode Assemblies of Piezoelectric Phosphorene and Ti3C2Tx MXene Heterostructures for Enhanced Electrochemical Stability and Kinetics in LIBs

Jan 8, 2024
79
Yihui Li, Juan Xie, Ruofei Wang, Shugang Min, Zewen Xu, Yangjian Ding, Pengcheng Su, Xingmin Zhang, Liyu Wei, Jing‑Feng Li, Zhaoqiang Chu, Jingyu Sun, Cheng Huang

Lithium-Ion Charged Polymer Channels Flattening Lithium Metal Anode

Jan 8, 2024
78
Haofan Duan, Yu You, Gang Wang, Xiangze Ou, Jin Wen, Qiao Huang, Pengbo Lyu, Yaru Liang, Qingyu Li, Jianyu Huang, Yun‑Xiao Wang, Hua‑Kun Liu, Shi Xue Dou, Wei‑Hong Lai

Efficient Polytelluride Anchoring for Ultralong-Life Potassium Storage: Combined Physical Barrier and Chemisorption in Nanogrid-in-Nanofiber

Jan 8, 2024
77
Qinghua Li, Dandan Yu, Jian Peng, Wei Zhang, Jianlian Huang, Zhixin Liang, Junling Wang, Zeyu Lin, Shiyun Xiong, Jiazhao Wang, Shaoming Huang

Covalent Organic Framework with 3D Ordered Channel and Multi-Functional Groups Endows Zn Anode with Superior Stability

Jan 4, 2024
76
Bin Li, Pengchao Ruan, Xieyu Xu, Zhangxing He, Xinyan Zhu, Liang Pan, Ziyu Peng, Yangyang Liu, Peng Zhou, Bingan Lu, Lei Dai, Jiang Zhou

ZnO Additive Boosts Charging Speed and Cycling Stability of Electrolytic Zn–Mn Batteries

Jan 4, 2024
74
Jin Wu, Yang Tang, Haohang Xu, Guandie Ma, Jinhong Jiang, Changpeng Xian, Maowen Xu, Shu‑Juan Bao, Hao Chen

Highly Aligned Ternary Nanofiber Matrices Loaded with MXene Expedite Regeneration of Volumetric Muscle Loss

Jan 4, 2024
73
Moon Sung Kang, Yeuni Yu, Rowoon Park, Hye Jin Heo, Seok Hyun Lee, Suck Won Hong, Yun Hak Kim, Dong‑Wook Han

Solvation Engineering via Fluorosurfactant Additive Toward Boosted Lithium-Ion Thermoelectrochemical Cells

Jan 4, 2024
72
Yinghong Xu, Zhiwei Li, Langyuan Wu, Hui Dou, Xiaogang Zhang

Bioinspired Multifunctional Self-Sensing Actuated Gradient Hydrogel for Soft-Hard Robot Remote Interaction

Jan 4, 2024
69
He Liu, Haoxiang Chu, Hailiang Yuan, Deliang Li, Weisi Deng, Zhiwei Fu, Ruonan Liu, Yiying Liu, Yixuan Han, Yanpeng Wang, Yue Zhao, Xiaoyu Cui, Ye Tian

Hierarchically Structured Nb2O5 Microflowers with Enhanced Capacity and Fast-Charging Capability for Flexible Planar Sodium Ion Micro-Supercapacitors

Jan 4, 2024
67
Jiaxin Ma, Jieqiong Qin, Shuanghao Zheng, Yinghua Fu, Liping Chi, Yaguang Li, Cong Dong, Bin Li, Feifei Xing, Haodong Shi, Zhong‑Shuai Wu

Tracking Regulatory Mechanism of Trace Fe on Graphene Electromagnetic Wave Absorption

Jan 4, 2024
66
Kaili Zhang, Yuhao Liu, Yanan Liu, Yuefeng Yan, Guansheng Ma, Bo Zhong, Renchao Che, Xiaoxiao Huang

Diphylleia Grayi-Inspired Intelligent Temperature-Responsive Transparent Nanofiber Membranes

Jan 4, 2024
65
Cengceng Zhao, Gaohui Liu, Yanyan Lin, Xueqin Li, Na Meng, Xianfeng Wang, Shaoju Fu, Jianyong Yu, Bin Ding

Precisely Control Relationship between Sulfur Vacancy and H Absorption for Boosting Hydrogen Evolution Reaction

Jan 2, 2024
63
Jing Jin, Xinyao Wang, Yang Hu, Zhuang Zhang, Hongbo Liu, Jie Yin, Pinxian Xi

Proof of Aerobically Autoxidized Self-Charge Concept Based on Single Catechol-Enriched Carbon Cathode Material

Dec 20, 2023
62
Junyan Wang, Wanchun Guo, Kesong Tian, Xinta Li, Xinyu Wang, Panhua Li, Yu Zhang, Bosen Zhang, Biao Zhang, Shuhu Liu, Xueai Li, Zhaopeng Xu, Junjie Xu, Haiyan Wang, Yanglong Hou

Correction to: Green Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers Based on InGaN Quantum Dots and Short Cavity

Dec 20, 2023
61
Tao Yang, Yan‑Hui Chen, Ya‑Chao Wang, Wei Ou, Lei‑Ying Ying, Yang Mei, Ai‑Qin Tian, Jian‑Ping Liu, Hao‑Chung Kuo, Bao‑Ping Zhang

Two-Dimensional Cr5Te8@Graphite Heterostructure for Efficient Electromagnetic Microwave Absorption

Dec 20, 2023
60
Liyuan Qin, Ziyang Guo, Shuai Zhao, Denan Kong, Wei Jiang, Ruibin Liu, Xijuan Lv, Jiadong Zhou, Qinghai Shu

Ultraviolet-Irradiated All-Organic Nanocomposites with Polymer Dots for High-Temperature Capacitive Energy Storage

Dec 20, 2023
59
Jiale Ding, Yao Zhou, Wenhan Xu, Fan Yang, Danying Zhao, Yunhe Zhang, Zhenhua Jiang, Qing Wang

Highly Thermally Conductive and Structurally Ultra-Stable Graphitic Films with Seamless Heterointerfaces for Extreme Thermal Management

Dec 19, 2023
58
Peijuan Zhang, Yuanyuan Hao, Hang Shi, Jiahao Lu, Yingjun Liu, Xin Ming, Ya Wang, Wenzhang Fang, Yuxing Xia, Yance Chen, Peng Li, Ziqiu Wang, Qingyun Su, Weidong Lv, Ji Zhou, Ying Zhang, Haiwen Lai, Weiwei Gao, Zhen Xu, Chao Gao

Self-Assembly of Binderless MXene Aerogel for Multiple-Scenario and Responsive Phase Change Composites with Ultrahigh Thermal Energy Storage Density and Exceptional Electromagnetic Interference Shielding

Dec 18, 2023
57
Chuanbiao Zhu, Yurong Hao, Hao Wu, Mengni Chen, Bingqing Quan, Shuang Liu, Xinpeng Hu, Shilong Liu, Qinghong Ji, Xiang Lu, Jinping Qu

Moisture-Electric–Moisture-Sensitive Heterostructure Triggered Proton Hopping for Quality-Enhancing Moist-Electric Generator

Dec 18, 2023
56
Ya’nan Yang, Jiaqi Wang, Zhe Wang, Changxiang Shao, Yuyang Han, Ying Wang, Xiaoting Liu, Xiaotong Sun, Liru Wang, Yuanyuan Li, Qiang Guo, Wenpeng Wu, Nan Chen, Liangti Qu

Enhanced Redox Electrocatalysis in High-Entropy Perovskite Fluorides by Tailoring d–p Hybridization

Dec 18, 2023
55
Xudong Li, Zhuomin Qiang, Guokang Han, Shuyun Guan, Yang Zhao, Shuaifeng Lou, Yongming Zhu

Engineering Nano/Microscale Chiral Self-Assembly in 3D Printed Constructs

Dec 18, 2023
54
Mohsen Esmaeili, Ehsan Akbari, Kyle George, Gelareh Rezvan, Nader Taheri‑Qazvini, Monirosadat Sadati

Exploring the Cation Regulation Mechanism for Interfacial Water Involved in the Hydrogen Evolution Reaction by In Situ Raman Spectroscopy

Dec 18, 2023
53
Xueqiu You, Dongao Zhang, Xia‑Guang Zhang, Xiangyu Li, Jing‑Hua Tian, Yao‑Hui Wang, Jian‑Feng Li

Strongly Coupled Ag/Sn–SnO2 Nanosheets Toward CO2 Electroreduction to Pure HCOOH Solutions at Ampere-Level Current

Dec 13, 2023
50
Min Zhang, Aihui Cao, Yucui Xiang, Chaogang Ban, Guang Han, Junjie Ding, Li‑Yong Gan, Xiaoyuan Zhou

Mitigating Lattice Distortion of High-Voltage LiCoO2 via Core-Shell Structure Induced by Cationic Heterogeneous Co-Doping for Lithium-Ion Batteries

Dec 11, 2023
48
Zezhou Lin, Ke Fan, Tiancheng Liu, Zhihang Xu, Gao Chen, Honglei Zhang, Hao Li, Xuyun Guo, Xi Zhang, Ye Zhu, Peiyu Hou, Haitao Huang

Chemical Scissors Tailored Nano-Tellurium with High-Entropy Morphology for Efficient Foam-Hydrogel-Based Solar Photothermal Evaporators

Dec 8, 2023
47
Chenyang Xing, Zihao Li, Ziao Wang, Shaohui Zhang, Zhongjian Xie, Xi Zhu, Zhengchun Peng

Intramolecular Hydrogen Bond Improved Durability and Kinetics for Zinc-Organic Batteries

Dec 8, 2023
46
Tianjiang Sun, Jun Pan, Weijia Zhang, Xiaodi Jiang, Min Cheng, Zhengtai Zha, Hong Jin Fan, Zhanliang Tao

Unraveling the Fundamental Mechanism of Interface Conductive Network Influence on the Fast-Charging Performance of SiO-Based Anode for Lithium-Ion Batteries

Dec 4, 2023
43
Ruirui Zhang, Zhexi Xiao, Zhenkang Lin, Xinghao Yan, Ziying He, Hairong Jiang, Zhou Yang, Xilai Jia, Fei Wei

Metal–Organic Gel Leading to Customized Magnetic-Coupling Engineering in Carbon Aerogels for Excellent Radar Stealth and Thermal Insulation Performances

Dec 4, 2023
42
Xin Li, Ruizhe Hu, Zhiqiang Xiong, Dan Wang, Zhixia Zhang, Chongbo Liu, Xiaojun Zeng, Dezhi Chen, Renchao Che, Xuliang Nie

Internal Polarization Field Induced Hydroxyl Spillover Effect for Industrial Water Splitting Electrolyzers

Nov 30, 2023
39
Jingyi Xie, Fuli Wang, Yanan Zhou, Yiwen Dong, Yongming Chai, Bin Dong

Flexible and Robust Functionalized Boron Nitride/Poly(p-Phenylene Benzobisoxazole) Nanocomposite Paper with High Thermal Conductivity and Outstanding Electrical Insulation

Nov 30, 2023
38
Lin Tang, Kunpeng Ruan, Xi Liu, Yusheng Tang, Yali Zhang, Junwei Gu

MXene Enhanced 3D Needled Waste Denim Felt for High-Performance Flexible Supercapacitors

Nov 29, 2023
36
Wei Fan, Qi Wang, Kai Rong, Yang Shi, Wanxi Peng, Handong Li, Zhanhu Guo, Ben Bin Xu, Hua Hou, Hassan Algadi, Shengbo Ge

Gelatin-Based Metamaterial Hydrogel Films with High Conformality for Ultra-Soft Tissue Monitoring

Nov 29, 2023
34
Yuewei Chen, Yanyan Zhou, Zihe Hu, Weiying Lu, Zhuang Li, Ning Gao, Nian Liu, Yuanrong Li, Jing He, Qing Gao, Zhijian Xie, Jiachun Li, Yong He

Layered Structural PBAT Composite Foams for Efficient Electromagnetic Interference Shielding

Nov 23, 2023
31
Jianming Yang, Hu Wang, Yali Zhang, Hexin Zhang, Junwei Gu

Step-by-Step Modulation of Crystalline Features and Exciton Kinetics for 19.2% Efficiency Ortho-Xylene Processed Organic Solar Cells

Nov 23, 2023
30
Bosen Zou, Weiwei Wu, Top Archie Dela Peña, Ruijie Ma, Yongmin Luo, Yulong Hai, Xiyun Xie, Mingjie Li, Zhenghui Luo, Jiaying Wu, Chuluo Yang, Gang Li, He Yan

Atomically Dispersed Ruthenium Catalysts with Open Hollow Structure for Lithium–Oxygen Batteries

Nov 21, 2023
27
Xin Chen, Yu Zhang, Chang Chen, Huinan Li, Yuran Lin, Ke Yu, Caiyun Nan, Chen Chen

A Selective-Response Hypersensitive Bio-Inspired Strain Sensor Enabled by Hysteresis Effect and Parallel Through-Slits Structures

Nov 20, 2023
26
Qun Wang, Zhongwen Yao, Changchao Zhang, Honglie Song, Hanliang Ding, Bo Li, Shichao Niu, Xinguan Huang, Chuanhai Chen, Zhiwu Han, Luquan Ren

Coaxial Wet Spinning of Boron Nitride Nanosheet-Based Composite Fibers with Enhanced Thermal Conductivity and Mechanical Strength

Nov 20, 2023
25
Wenjiang Lu, Qixuan Deng, Minsu Liu, Baofu Ding, Zhiyuan Xiong, Ling Qiu

Coupling of Adhesion and Anti-Freezing Properties in Hydrogel Electrolytes for Low-Temperature Aqueous-Based Hybrid Capacitors

Nov 20, 2023
22
Jingya Nan, Yue Sun, Fusheng Yang, Yijing Zhang, Yuxi Li, Zihao Wang, Chuchu Wang, Dingkun Wang, Fuxiang Chu, Chunpeng Wang, Tianyu Zhu, Jianchun Jiang

A Stable Open-Shell Conjugated Diradical Polymer with Ultra-High Photothermal Conversion Efficiency for NIR-II Photo-Immunotherapy of Metastatic Tumor

Nov 20, 2023
21
Yijian Gao, Ying Liu, Xiliang Li, Hui Wang, Yuliang Yang, Yu Luo, Yingpeng Wan, Chun‑sing Lee, Shengliang Li, Xiao‑Hong Zhang

Efficient Electromagnetic Wave Absorption and Thermal Infrared Stealth in PVTMS@MWCNT Nano-Aerogel via Abundant Nano-Sized Cavities and Attenuation Interfaces

Nov 17, 2023
20
Haoyu Ma, Maryam Fashandi, Zeineb Ben Rejeb, Xin Ming, Yingjun Liu, Pengjian Gong, Guangxian Li, Chul B. Park

Twisted Integration of Complex Oxide Magnetoelectric Heterostructures via Water-Etching and Transfer Process

Nov 17, 2023
19
Guannan Yang, Guohua Dong, Butong Zhang, Xu Xu, Yanan Zhao, Zhongqiang Hu, Ming Liu

In Situ Deposition of Drug and Gene Nanoparticles on a Patterned Supramolecular Hydrogel to Construct a Directionally Osteochondral Plug

Nov 17, 2023
18
Jiawei Kang, Yaping Li, Yating Qin, Zhongming Huang, Yifan Wu, Long Sun, Cong Wang, Wei Wang, Gang Feng, Yiying Qi

Highly Thermoconductive, Strong Graphene-Based Composite Films by Eliminating Nanosheets Wrinkles

Nov 17, 2023
17
Guang Xiao, Hao Li, Zhizhou Yu, Haoting Niu, Yagang Yao

Nitrogen-Doped Magnetic-Dielectric-Carbon Aerogel for High-Efficiency Electromagnetic Wave Absorption

Nov 17, 2023
16
Shijie Wang, Xue Zhang, Shuyan Hao, Jing Qiao, Zhou Wang, Lili Wu, Jiurong Liu, Fenglong Wang

Structural Isomers: Small Change with Big Difference in Anion Storage

Nov 13, 2023
13
Huichao Dai, Yuan Chen, Yueyue Cao, Manli Fu, Linnan Guan, Guoqun Zhang, Lei Gong, Mi Tang, Kun Fan, Chengliang Wang

Intelligent Recognition Using Ultralight Multifunctional Nano-Layered Carbon Aerogel Sensors with Human-Like Tactile Perception

Nov 9, 2023
11
Huiqi Zhao, Yizheng Zhang, Lei Han, Weiqi Qian, Jiabin Wang, Heting Wu, Jingchen Li, Yuan Dai, Zhengyou Zhang, Chris R. Bowen, Ya Yang

High-Entropy Layered Oxide Cathode Enabling High-Rate for Solid-State Sodium-Ion Batteries

Nov 13, 2023
10
Tianxun Cai, Mingzhi Cai, Jinxiao Mu, Siwei Zhao, Hui Bi, Wei Zhao, Wujie Dong, Fuqiang Huang

Oxygen-Coordinated Single Mn Sites for Efficient Electrocatalytic Nitrate Reduction to Ammonia

Nov 13, 2023
9
Shengbo Zhang, Yuankang Zha, Yixing Ye, Ke Li, Yue Lin, Lirong Zheng, Guozhong Wang, Yunxia Zhang, Huajie Yin, Tongfei Shi, Haimin Zhang

Ionization Engineering of Hydrogels Enables Highly Efficient Salt-Impeded Solar Evaporation and Night-Time Electricity Harvesting

Nov 13, 2023
8
Nan He, Haonan Wang, Haotian Zhang, Bo Jiang, Dawei Tang, Lin Li

Multiphase Interfacial Regulation Based on Hierarchical Porous Molybdenum Selenide to Build Anticorrosive and Multiband Tailorable Absorbers

Nov 13, 2023
6
Tianbao Zhao, Zirui Jia, Jinkun Liu, Yan Zhang, Guanglei Wu, Pengfei Yin

Understanding Bridging Sites and Accelerating Quantum Efficiency for Photocatalytic CO2 Reduction

Nov 13, 2023
5
Kangwang Wang, Zhuofeng Hu, Peifeng Yu, Alina M. Balu, Kuan Li, Longfu Li, Lingyong Zeng, Chao Zhang, Rafael Luque, Kai Yan, Huixia Luo

Atomic Dispersed Hetero-Pairs for Enhanced Electrocatalytic CO2 Reduction

Nov 13, 2023
4
Zhaoyong Jin, Meiqi Yang, Yilong Dong, Xingcheng Ma, Ying Wang, Jiandong Wu, Jinchang Fan, Dewen Wang, Rongshen Xi, Xiao Zhao, Tianyi Xu, Jingxiang Zhao, Lei Zhang, David J. Singh, Weitao Zheng, Xiaoqiang Cui

Core–Shell Microfiber Encapsulation Enables Glycerol-Free Cryopreservation of RBCs with High Hematocrit

Nov 13, 2023
3
Xianhui Qin, Zhongrong Chen, Lingxiao Shen, Huilan Liu, Xilin Ouyang, Gang Zhao

Layered Potassium Titanium Niobate/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite as a Potassium-Ion Battery Anode

Nov 13, 2023
1
Charlie A. F. Nason, Ajay Piriya Vijaya Kumar Saroja, Yi Lu, Runzhe Wei, Yupei Han, Yang Xu