Published: Dec 4, 2022

Rational Design of Cellulosic Triboelectric Materials for Self-Powered Wearable Electronics

May 11, 2023
124
Xiangjiang Meng, Chenchen Cai, Bin Luo, Tao Liu, Yuzheng Shao, Shuangfei Wang, Shuangxi Nie

A Review on Interface Engineering of MXenes for Perovskite Solar Cells

May 9, 2023
123
Srikanta Palei, G. Murali, Choong‑Hee Kim, Insik In, Seul‑Yi Lee, Soo‑Jin Park

Strategies for Sustainable Production of Hydrogen Peroxide via Oxygen Reduction Reaction: From Catalyst Design to Device Setup

May 9, 2023
122
Yuhui Tian, Daijie Deng, Li Xu, Meng Li, Hao Chen, Zhenzhen Wu, Shanqing Zhang

Fundamental Understanding and Optimization Strategies for Dual-Ion Batteries: A Review

May 1, 2023
121
Chong Chen, Chun‑Sing Lee, Yongbing Tang

Applications of Metal–Organic Frameworks and Their Derivatives in Electrochemical CO2 Reduction

Apr 30, 2023
113
Chengbo Li, Yuan Ji, Youpeng Wang, Chunxiao Liu, Zhaoyang Chen, Jialin Tang, Yawei Hong, Xu Li, Tingting Zheng, Qiu Jiang, Chuan Xia

Engineering Smart Composite Hydrogels for Wearable Disease Monitoring

Apr 15, 2023
105
Jianye Li, Qiongling Ding, Hao Wang, Zixuan Wu, Xuchun Gui, Chunwei Li, Ning Hu, Kai Tao, Jin Wu

Self-Healing MXene- and Graphene-Based Composites: Properties and Applications

Apr 13, 2023
100
Atefeh Zarepour, Sepideh Ahmadi, Navid Rabiee, Ali Zarrabi, Siavash Iravani

Intrinsic Self-Healing Chemistry for Next-Generation Flexible Energy Storage Devices

Apr 10, 2023
99
Xin Wan, Tiansheng Mu, Geping Yin

Rational Design of Electrode–Electrolyte Interphase and Electrolytes for Rechargeable Proton Batteries

Apr 10, 2023
96
Zhen Su, Haocheng Guo, Chuan Zhao

Nanostructuring of Mg-Based Hydrogen Storage Materials: Recent Advances for Promoting Key Applications

Apr 10, 2023
93
Li Ren, Yinghui Li, Ning Zhang, Zi Li, Xi Lin, Wen Zhu, Chong Lu, Wenjiang Ding, Jianxin Zou

Advances in Noble Metal-Decorated Metal Oxide Nanomaterials for Chemiresistive Gas Sensors: Overview

Apr 7, 2023
89
Li‑Yuan Zhu, Lang‑Xi Ou, Li‑Wen Mao, Xue‑Yan Wu, Yi‑Ping Liu, Hong‑Liang Lu

Electrochromic-Induced Rechargeable Aqueous Batteries: An Integrated Multifunctional System for Cross-Domain Applications

Apr 7, 2023
87
Qi Zhao, Zhenghui Pan, Binbin Liu, Changyuan Bao, Ximeng Liu, Jianguo Sun, Shaorong Xie, Qing Wang, John Wang, Yanfeng Gao

Recent Advances of Electrocatalyst and Cell Design for Hydrogen Peroxide Production

Apr 7, 2023
86
Xiao Huang, Min Song, Jingjing Zhang, Tao Shen, Guanyu Luo, Deli Wang

Review on Chemical Stability of Lead Halide Perovskite Solar Cells

Mar 31, 2023
84
Jing Zhuang, Jizheng Wang, Feng Yan

Shape-Controlled Synthesis of Platinum-Based Nanocrystals and Their Electrocatalytic Applications in Fuel Cells

Mar 31, 2023
83
Can Li, N. Clament Sagaya Selvam, Jiye Fang

Rational Design of High-Performance PEO/Ceramic Composite Solid Electrolytes for Lithium Metal Batteries

Mar 31, 2023
82
Yanxia Su, Fei Xu, Xinren Zhang, Yuqian Qiu, Hongqiang Wang

Status and Opportunities of Zinc Ion Hybrid Capacitors: Focus on Carbon Materials, Current Collectors, and Separators

Mar 29, 2023
78
Yanyan Wang, Shirong Sun, Xiaoliang Wu, Hanfeng Liang, Wenli Zhang

Photocatalytic and Electrocatalytic Generation of Hydrogen Peroxide: Principles, Catalyst Design and Performance

Mar 28, 2023
77
Yan Guo, Xili Tong, Nianjun Yang

The Critical Role of Fillers in Composite Polymer Electrolytes for Lithium Battery

Mar 28, 2023
74
Xueying Yang, Jiaxiang Liu, Nanbiao Pei, Zhiqiang Chen, Ruiyang Li, Lijun Fu, Peng Zhang, Jinbao Zhao

Recent Advances in Wide-Bandgap Organic–Inorganic Halide Perovskite Solar Cells and Tandem Application

Mar 21, 2023
70
Ting Nie, Zhimin Fang, Xiaodong Ren, Yuwei Duan, Shengzhong (Frank) Liu

Recent Advances and Perspectives of Lewis Acidic Etching Route: An Emerging Preparation Strategy for MXenes

Mar 15, 2023
68
Pengfei Huang, Wei‑Qiang Han

Soft Electronics for Health Monitoring Assisted by Machine Learning

Mar 15, 2023
66
Yancong Qiao, Jinan Luo, Tianrui Cui, Haidong Liu, Hao Tang, Yingfen Zeng, Chang Liu, Yuanfang Li, Jinming Jian, Jingzhi Wu, He Tian, Yi Yang, Tian‑Ling Ren, Jianhua Zhou

Recent Advances of Transition Metal Basic Salts for Electrocatalytic Oxygen Evolution Reaction and Overall Water Electrolysis

Mar 2, 2023
57
Bingrong Guo, Yani Ding, Haohao Huo, Xinxin Wen, Xiaoqian Ren, Ping Xu, Siwei Li

Machine Learning-Enhanced Flexible Mechanical Sensing

Feb 17, 2023
55
Yuejiao Wang, Mukhtar Lawan Adam, Yunlong Zhao, Weihao Zheng, Libo Gao, Zongyou Yin, Haitao Zhao

Recent Advances in Nano-Enabled Seed Treatment Strategies for Sustainable Agriculture: Challenges, Risk Assessment, and Future Perspectives

Feb 16, 2023
54
Amruta Shelar, Shivraj Hariram Nile, Ajay Vikram Singh, Dirk Rothenstein, Joachim Bill, Jianbo Xiao, Manohar Chaskar, Guoyin Kai, Rajendra Patil

Facet Engineering of Advanced Electrocatalysts Toward Hydrogen/Oxygen Evolution Reactions

Feb 16, 2023
52
Changshui Wang, Qian Zhang, Bing Yan, Bo You, Jiaojiao Zheng, Li Feng, Chunmei Zhang, Shaohua Jiang, Wei Chen, Shuijian He

2D Materials Boost Advanced Zn Anodes: Principles, Advances, and Challenges

Feb 8, 2023
46
Songhe Zheng, Wanyu Zhao, Jianping Chen, Xiaoli Zhao, Zhenghui Pan, Xiaowei Yang

Stimuli-Responsive Gene Delivery Nanocarriers for Cancer Therapy

Feb 8, 2023
44
Qingfei Zhang, Gaizhen Kuang, Wenzhao Li, Jinglin Wang, Haozhen Ren, Yuanjin Zhao

Tailoring Practically Accessible Polymer/Inorganic Composite Electrolytes for All-Solid-State Lithium Metal Batteries: A Review

Jan 31, 2023
42
Hongmei Liang, Li Wang, Aiping Wang, Youzhi Song, Yanzhou Wu, Yang Yang, Xiangming He

Recent Advances and Challenges Toward Application of Fibers and Textiles in Integrated Photovoltaic Energy Storage Devices

Jan 20, 2023
40
Amjid Rafique, Isabel Ferreira, Ghulam Abbas, Ana Catarina Baptista

Circularly Polarized Light-Enabled Chiral Nanomaterials: From Fabrication to Application

Jan 18, 2023
39
Changlong Hao, Gaoyang Wang, Chen Chen, Jun Xu, Chuanlai Xu, Hua Kuang, Liguang Xu

Emerging MoS2 Wafer-Scale Technique for Integrated Circuits

Jan 18, 2023
38
Zimeng Ye, Chao Tan, Xiaolei Huang, Yi Ouyang, Lei Yang, Zegao Wang, Mingdong Dong

Bioresource Upgrade for Sustainable Energy, Environment, and Biomedicine

Jan 11, 2023
35
Fanghua Li, Yiwei Li, K. S. Novoselov, Feng Liang, Jiashen Meng, Shih‑Hsin Ho, Tong Zhao, Hui Zhou, Awais Ahmad, Yinlong Zhu, Liangxing Hu, Dongxiao Ji, Litao Jia, Rui Liu, Seeram Ramakrishna, Xingcai Zhang

Recent Advances in One-Dimensional Micro/Nanomotors: Fabrication, Propulsion and Application

Dec 29, 2022
20
Yuhong Zheng, He Zhao, Yuepeng Cai, Beatriz Jurado‑Sánchez, Renfeng Dong

A Review of In-Situ Techniques for Probing Active Sites and Mechanisms of Electrocatalytic Oxygen Reduction Reactions

Dec 29, 2022
19
Jinyu Zhao, Jie Lian, Zhenxin Zhao, Xiaomin Wang, Jiujun Zhang

Inorganic Halide Perovskite Quantum Dots: A Versatile Nanomaterial Platform for Electronic Applications

Dec 29, 2022
16
Chien‑Yu Huang, Hanchen Li, Ye Wu, Chun‑Ho Lin, Xinwei Guan, Long Hu, Jiyun Kim, Xiaoming Zhu, Haibo Zeng, Tom Wu

Multidiscipline Applications of Triboelectric Nanogenerators for the Intelligent Era of Internet of Things

Dec 20, 2022
14
Xiaole Cao, Yao Xiong, Jia Sun, Xiaoyin Xie, Qijun Sun, Zhong Lin Wang

A Rising 2D Star: Novel MBenes with Excellent Performance in Energy Conversion and Storage

Dec 6, 2022
6
Tianjie Xu, Yuhua Wang, Zuzhao Xiong, Yitong Wang, Yujin Zhou, Xifei Li

Waste-Derived Catalysts for Water Electrolysis: Circular Economy-Driven Sustainable Green Hydrogen Energy

Dec 4, 2022
4
Zhijie Chen, Sining Yun, Lan Wu, Jiaqi Zhang, Xingdong Shi, Wei Wei, Yiwen Liu, Renji Zheng, Ning Han, Bing‑Jie Ni

Self-Generated Buried Submicrocavities for High-Performance Near-Infrared Perovskite Light-Emitting Diode

May 15, 2023
125
Jiong Li, Chenghao Duan, Qianpeng Zhang, Chang Chen, Qiaoyun Wen, Minchao Qin, Christopher C. S. Chan, Shibing Zou, Jianwu Wei, Zuo Xiao, Chuantian Zuo, Xinhui Lu, Kam Sing Wong, Zhiyong Fan, Keyou Yan

Atomically Dispersed Dual-Metal Sites Showing Unique Reactivity and Dynamism for Electrocatalysis

May 1, 2023
120
Jun‑Xi Wu, Wen‑Xing Chen, Chun‑Ting He, Kai Zheng, Lin‑Ling Zhuo, Zhen‑Hua Zhao, Jie‑Peng Zhang

Phase Regulation and Defect Passivation Enabled by Phosphoryl Chloride Molecules for Efficient Quasi-2D Perovskite Light-Emitting Diodes

May 1, 2023
119
Mingliang Li, Yaping Zhao, Jia Guo, Xiangqian Qin, Qin Zhang, Chengbo Tian, Peng Xu, Yuqing Li, Wanjia Tian, Xiaojia Zheng, Guichuan Xing, Wen‑Hua Zhang, Zhanhua Wei

Interface Engineering of Fe7S8/FeS2 Heterostructure in situ Encapsulated into Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes for High Power Sodium-Ion Batteries

Apr 30, 2023
118
Penghao Song, Jian Yang, Chengyin Wang, Tianyi Wang, Hong Gao, Guoxiu Wang, Jiabao Li

Hole-Transport Management Enables 23%-Efficient and Stable Inverted Perovskite Solar Cells with 84% Fill Factor

Apr 30, 2023
117
Liming Liu, Yajie Ma, Yousheng Wang, Qiaoyan Ma, Zixuan Wang, Zigan Yang, Meixiu Wan, Tahmineh Mahmoudi, Yoon‑Bong Hahn, Yaohua Mai

Wetting of MXenes and Beyond

Apr 30, 2023
116
Massoud Malaki, Rajender S. Varma

A General Strategy for Ordered Carrier Transport of Quasi-2D and 3D Perovskite Films for Giant Self-Powered Photoresponse and Ultrahigh Stability

Apr 30, 2023
115
Fei Zhu, Gang Lian, Deliang Cui, Qilong Wang, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Qingbo Meng, Ching‑Ping Wong

Mixed Cations Enabled Combined Bulk and Interfacial Passivation for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells

Apr 30, 2023
114
Pengfei Wu, Shirong Wang, Jin Hyuck Heo, Hongli Liu, Xihan Chen, Xianggao Li, Fei Zhang

A Rational Design of Metal–Organic Framework Nanozyme with High-Performance Copper Active Centers for Alleviating Chemical Corneal Burns

Apr 30, 2023
112
Yonghua Tang, Yi Han, Jiachen Zhao, Yufei Lv, Chaoyu Fan, Lan Zheng, Zhisen Zhang, Zuguo Liu, Cheng Li, Youhui Lin

Efficient Semi-Transparent Wide-Bandgap Perovskite Solar Cells Enabled by Pure-Chloride 2D-Perovskite Passivation

Apr 30, 2023
111
Liu Yang, Yongbin Jin, Zheng Fang, Jinyan Zhang, Ziang Nan, Lingfang Zheng, Huihu Zhuang, Qinghua Zeng, Kaikai Liu, Bingru Deng, Huiping Feng, Yujie Luo, Chengbo Tian, Changcai Cui, Liqiang Xie, Xipeng Xu, Zhanhua Wei

Identification of Dynamic Active Sites Among Cu Species Derived from MOFs@CuPc for Electrocatalytic Nitrate Reduction Reaction to Ammonia

Apr 30, 2023
110
Xue‑Yang Ji, Ke Sun, Zhi‑Kun Liu, Xinghui Liu, Weikang Dong, Xintao Zuo, Ruiwen Shao, Jun Tao

Self-Assembled Porous-Reinforcement Microstructure-Based Flexible Triboelectric Patch for Remote Healthcare

Apr 18, 2023
109
Hao Lei, Haifeng Ji, Xiaohan Liu, Bohan Lu, Linjie Xie, Eng Gee Lim, Xin Tu, Yina Liu, Peixuan Zhang, Chun Zhao, Xuhui Sun, Zhen Wen

Progression in the Oxidation Stability of MXenes

Apr 18, 2023
108
Razium A. Soomro, Peng Zhang, Baomin Fan, Yi Wei, Bin Xu

Regulating the Solvation Structure of Li+ Enables Chemical Prelithiation of Silicon-Based Anodes Toward High-Energy Lithium-Ion Batteries

Apr 18, 2023
107
Wenjie He, Hai Xu, Zhijie Chen, Jiang Long, Jing Zhang, Jiangmin Jiang, Hui Dou, Xiaogang Zhang

Regulating the Electrical and Mechanical Properties of TaS2 Films via van der Waals and Electrostatic Interaction for High Performance Electromagnetic Interference Shielding

Apr 18, 2023
106
Fukang Deng, Jianhong Wei, Yadong Xu, Zhiqiang Lin, Xi Lu, Yan‑Jun Wan, Rong Sun, Ching‑Ping Wong, Yougen Hu

Anion Defects Engineering of Ternary Nb-Based Chalcogenide Anodes Toward High-Performance Sodium-Based Dual-Ion Batteries

Apr 15, 2023
104
Yangjie Liu, Min Qiu, Xiang Hu, Jun Yuan, Weilu Liao, Liangmei Sheng, Yuhua Chen, Yongmin Wu, Hongbing Zhan, Zhenhai Wen

Antimony Potassium Tartrate Stabilizes Wide-Bandgap Perovskites for Inverted 4-T All-Perovskite Tandem Solar Cells with Efficiencies over 26%

Apr 14, 2023
103
Xuzhi Hu, Jiashuai Li, Chen Wang, Hongsen Cui, Yongjie Liu, Shun Zhou, Hongling Guan, Weijun Ke, Chen Tao, Guojia Fang

Skin-Inspired Ultra-Tough Supramolecular Multifunctional Hydrogel Electronic Skin for Human–Machine Interaction

Apr 13, 2023
102
Kun Chen, Kewei Liang, He Liu, Ruonan Liu, Yiying Liu, Sijia Zeng, Ye Tian

Ion–Electron Coupling Enables Ionic Thermoelectric Material with New Operation Mode and High Energy Density

Apr 13, 2023
101
Yongjie He, Shaowei Li, Rui Chen, Xu Liu, George Omololu Odunmbaku, Wei Fang, Xiaoxue Lin, Zeping Ou, Qianzhi Gou, Jiacheng Wang, Nabonswende Aida Nadege Ouedraogo, Jing Li, Meng Li, Chen Li, Yujie Zheng, Shanshan Chen, Yongli Zhou, Kuan Sun

Nanocellulose-Assisted Construction of Multifunctional MXene-Based Aerogels with Engineering Biomimetic Texture for Pressure Sensor and Compressible Electrode

Apr 10, 2023
98
Ting Xu, Qun Song, Kun Liu, Huayu Liu, Junjie Pan, Wei Liu, Lin Dai, Meng Zhang, Yaxuan Wang, Chuanling Si, Haishun Du, Kai Zhang

Enhancing Hydrophilicity of Thick Electrodes for High Energy Density Aqueous Batteries

Apr 10, 2023
97
Jungeun Lee, Hyeonsoo Lee, Cheol Bak, Youngsun Hong, Daeha Joung, Jeong Beom Ko, Yong Min Lee, Chanhoon Kim

Duplex Interpenetrating-Phase FeNiZn and FeNi3 Heterostructure with Low-Gibbs Free Energy Interface Coupling for Highly Efficient Overall Water Splitting

Apr 10, 2023
95
Qiuxia Zhou, Caixia Xu, Jiagang Hou, Wenqing Ma, Tianzhen Jian, Shishen Yan, Hong Liu

Self-Supporting Nanoporous Copper Film with High Porosity and Broadband Light Absorption for Efficient Solar Steam Generation

Apr 10, 2023
94
Bin Yu, Yan Wang, Ying Zhang, Zhonghua Zhang

Solid Additive-Assisted Layer-by-Layer Processing for 19% Efficiency Binary Organic Solar Cells

Apr 10, 2023
92
Guanyu Ding, Tianyi Chen, Mengting Wang, Xinxin Xia, Chengliang He, Xiangjun Zheng, Yaokai Li, Di Zhou, Xinhui Lu, Lijian Zuo, Zhikang Xu, Hongzheng Chen

Ionic Liquid Assisted Imprint for Efficient and Stable Quasi-2D Perovskite Solar Cells with Controlled Phase Distribution

Apr 7, 2023
91
Haibin Peng, Dengxue Li, Zongcai Li, Zhi Xing, Xiaotian Hu, Ting Hu, Yiwang Chen

Linearly Polarization-Sensitive Perovskite Photodetectors

Apr 7, 2023
90
Jie Sun, Liming Ding

Highly Ordered Thermoplastic Polyurethane/Aramid Nanofiber Conductive Foams Modulated by Kevlar Polyanion for Piezoresistive Sensing and Electromagnetic Interference Shielding

Apr 7, 2023
88
Kunpeng Qian, Jianyu Zhou, Miao Miao, Hongmin Wu, Sineenat Thaiboonrod, Jianhui Fang, Xin Feng

Screen-Printable Functional Nanomaterials for Flexible and Wearable Single-Enzyme-Based Energy-Harvesting and Self-Powered Biosensing Devices

Mar 31, 2023
85
Kornautchaya Veenuttranon, Kanyawee Kaewpradub, Itthipon Jeerapan

Trace Amounts of Triple-Functional Additives Enable Reversible Aqueous Zinc-Ion Batteries from a Comprehensive Perspective

Mar 31, 2023
81
Ruwei Chen, Wei Zhang, Quanbo Huang, Chaohong Guan, Wei Zong, Yuhang Dai, Zijuan Du, Zhenyu Zhang, Jianwei Li, Fei Guo, Xuan Gao, Haobo Dong, Jiexin Zhu, Xiaohui Wang, Guanjie He

Monolayer MoS2 Fabricated by In Situ Construction of Interlayer Electrostatic Repulsion Enables Ultrafast Ion Transport in Lithium-Ion Batteries

Mar 31, 2023
80
Meisheng Han, Yongbiao Mu, Jincong Guo, Lei Wei, Lin Zeng, Tianshou Zhao

Self-Healing Liquid Metal Magnetic Hydrogels for Smart Feedback Sensors and High-Performance Electromagnetic Shielding

Mar 31, 2023
79
Biao Zhao, Zhongyi Bai, Hualiang Lv, Zhikai Yan, Yiqian Du, Xiaoqin Guo, Jincang Zhang, Limin Wu, Jiushuai Deng, David Wei Zhang, Renchao Che

Sulfide-Based All-Solid-State Lithium–Sulfur Batteries: Challenges and Perspectives

Mar 28, 2023
75
Xinxin Zhu, Liguang Wang, Zhengyu Bai, Jun Lu, Tianpin Wu

All-Solid-State Thin-Film Lithium-Sulfur Batteries

Mar 27, 2023
73
Renming Deng, Bingyuan Ke, Yonghui Xie, Shoulin Cheng, Congcong Zhang, Hong Zhang, Bingan Lu, Xinghui Wang

Mechanoluminescent-Triboelectric Bimodal Sensors for Self-Powered Sensing and Intelligent Control

Mar 24, 2023
72
Bo Zhou, Jize Liu, Xin Huang, Xiaoyan Qiu, Xin Yang, Hong Shao, Changyu Tang, Xinxing Zhang

Fibrous MXene Aerogels with Tunable Pore Structures for High-Efficiency Desalination of Contaminated Seawater

Mar 21, 2023
71
Fan Wu, Siyu Qiang, Xiao‑Dong Zhu, Wenling Jiao, Lifang Liu, Jianyong Yu, Yi‑Tao Liu, Bin Ding

Two-Terminal Lithium-Mediated Artificial Synapses with Enhanced Weight Modulation for Feasible Hardware Neural Networks

Mar 21, 2023
69
Ji Hyun Baek, Kyung Ju Kwak, Seung Ju Kim, Jaehyun Kim, Jae Young Kim, In Hyuk Im, Sunyoung Lee, Kisuk Kang, Ho Won Jang

Dual-Functional Lithiophilic/Sulfiphilic Binary-Metal Selenide Quantum Dots Toward High-Performance Li–S Full Batteries

Mar 15, 2023
67
Youzhang Huang, Liang Lin, Yinggan Zhang, Lie Liu, Baisheng Sa, Jie Lin, Laisen Wang, Dong‑Liang Peng, Qingshui Xie

Large Energy Capacitive High-Entropy Lead-Free Ferroelectrics

Mar 10, 2023
65
Liang Chen, Huifen Yu, Jie Wu, Shiqing Deng, Hui Liu, Lifeng Zhu, He Qi, Jun Chen

Fibrous Aerogels with Tunable Superwettability for High-Performance Solar-Driven Interfacial Evaporation

Mar 10, 2023
64
Chengjian Xu, Mengyue Gao, Xiaoxiao Yu, Junyan Zhang, Yanhua Cheng, Meifang Zhu

Single-Phase Ternary Compounds with a Disordered Lattice and Liquid Metal Phase for High-Performance Li-Ion Battery Anodes

Mar 10, 2023
63
Yanhong Li, Lei Zhang, Hung‑Yu Yen, Yucun Zhou, Gun Jang, Songliu Yuan, Jeng‑Han Wang, Peixun Xiong, Meilin Liu, Ho Seok Park, Wenwu Li

Boosting Pseudocapacitive Behavior of Supercapattery Electrodes by Incorporating a Schottky Junction for Ultrahigh Energy Density

Mar 10, 2023
62
Selvaraj Seenivasan, Kyu In Shim, Chaesung Lim, Thangavel Kavinkumar, Amarnath T. Sivagurunathan, Jeong Woo Han, Do‑Heyoung Kim

Flexible Large-Area Graphene Films of 50–600 nm Thickness with High Carrier Mobility

Mar 3, 2023
61
Shiyu Luo, Li Peng, Yangsu Xie, Xiaoxue Cao, Xiao Wang, Xiaoting Liu, Tingting Chen, Zhanpo Han, Peidong Fan, Haiyan Sun, Ying Shen, Fan Guo, Yuxing Xia, Kaiwen Li, Xin Ming, Chao Gao

Bioinspired All-Fibrous Directional Moisture-Wicking Electronic Skins for Biomechanical Energy Harvesting and All-Range Health Sensing

Mar 2, 2023
60
Chuanwei Zhi, Shuo Shi, Shuai Zhang, Yifan Si, Jieqiong Yang, Shuo Meng, Bin Fei, Jinlian Hu

Stress and Strain in Perovskite/Silicon Tandem Solar Cells

Mar 2, 2023
59
Kong Liu, Zhijie Wang, Shengchun Qu, Liming Ding

One-Step Gas–Solid-Phase Diffusion-Induced Elemental Reaction for Bandgap-Tunable CuaAgm1Bim2In/CuI Thin Film Solar Cells

Mar 2, 2023
58
Erchuang Fan, Manying Liu, Kangni Yang, Siyu Jiang, Bingxin Li, Dandan Zhao, Yanru Guo, Yange Zhang, Peng Zhang, Chuantian Zuo, Liming Ding, Zhi Zheng

Quasi-Solid Electrolyte Interphase Boosting Charge and Mass Transfer for Dendrite-Free Zinc Battery

Feb 28, 2023
56
Xueer Xu, Yifei Xu, Jingtong Zhang, Yu Zhong, Zhongxu Li, Huayu Qiu, Hao Bin Wu, Jie Wang, Xiuli Wang, Changdong Gu, Jiangping Tu

An Air-Rechargeable Zn Battery Enabled by Organic–Inorganic Hybrid Cathode

Feb 16, 2023
53
Junjie Shi, Ke Mao, Qixiang Zhang, Zunyu Liu, Fei Long, Li Wen, Yixin Hou, Xinliang Li, Yanan Ma, Yang Yue, Luying Li, Chunyi Zhi, Yihua Gao

Ultrasensitive and Highly Stretchable Multiple-Crosslinked Ionic Hydrogel Sensors with Long-Term Stability

Feb 15, 2023
51
Jin‑Young Yu, Seung Eon Moon, Jeong Hun Kim, Seong Min Kang

Engineering HOF-Based Mixed-Matrix Membranes for Efficient CO2 Separation

Feb 14, 2023
50
Yuhan Wang, Yanxiong Ren, Yu Cao, Xu Liang, Guangwei He, Hanze Ma, Hongliang Dong, Xiao Fang, Fusheng Pan, Zhongyi Jiang

Pushing the Electrochemical Performance Limits of Polypyrrole Toward Stable Microelectronic Devices

Feb 13, 2023
49
Muhammad Tahir, Liang He, Lihong Li, Yawei Cao, Xiaoxia Yu, Zehua Lu, Xiaoqiao Liao, Zeyu Ma, Yanlin Song

Mutual Self-Regulation of d-Electrons of Single Atoms and Adjacent Nanoparticles for Bifunctional Oxygen Electrocatalysis and Rechargeable Zinc-Air Batteries

Feb 11, 2023
48
Sundaram Chandrasekaran, Rong Hu, Lei Yao, Lijun Sui, Yongping Liu, Amor Abdelkader, Yongliang Li, Xiangzhong Ren, Libo Deng

Inducing Fe 3d Electron Delocalization and Spin-State Transition of FeN4 Species Boosts Oxygen Reduction Reaction for Wearable Zinc–Air Battery

Feb 10, 2023
47
Shengmei Chen, Xiongyi Liang, Sixia Hu, Xinliang Li, Guobin Zhang, Shuyun Wang, Longtao Ma, Chi‑Man Lawrence Wu, Chunyi Zhi, Juan Antonio Zapien

3D Printed Integrated Gradient-Conductive MXene/CNT/Polyimide Aerogel Frames for Electromagnetic Interference Shielding with Ultra-Low Reflection

Feb 8, 2023
45
Tiantian Xue, Yi Yang, Dingyi Yu, Qamar Wali, Zhenyu Wang, Xuesong Cao, Wei Fan, Tianxi Liu

Correction to: Double Layer Composite Electrode Strategy for Efficient Perovskite Solar Cells with Excellent Reverse-Bias Stability

Feb 1, 2023
43
Chaofan Jiang, Junjie Zhou, Hang Li, Liguo Tan, Minghao Li, Wolfgang Tress, Liming Ding, Michael Grätzel, Chenyi Yi

Defect Engineering of Disordered Carbon Anodes with Ultra-High Heteroatom Doping Through a Supermolecule-Mediated Strategy for Potassium-Ion Hybrid Capacitors

Jan 27, 2023
41
Lei Zhao, Shirong Sun, Jinxin Lin, Lei Zhong, Liheng Chen, Jing Guo, Jian Yin, Husam N. Alshareef, Xueqing Qiu, Wenli Zhang

3D Artificial Array Interface Engineering Enabling Dendrite-Free Stable Zn Metal Anode

Jan 17, 2023
37
Jianbin Ruan, Dingtao Ma, Kefeng Ouyang, Sicheng Shen, Ming Yang, Yanyi Wang, Jinlai Zhao, Hongwei Mi, Peixin Zhang

Molecular Engineering Design for High-Performance Aqueous Zinc-Organic Battery

Jan 13, 2023
36
Tianjiang Sun, Weijia Zhang, Qingshun Nian, Zhanliang Tao

An Electrochromic Nickel Phosphate Film for Large-Area Smart Window with Ultra-Large Optical Modulation

Jan 11, 2023
34
Pengyang Lei, Jinhui Wang, Yi Gao, Chengyu Hu, Siyu Zhang, Xingrui Tong, Zhuanpei Wang, Yuanhao Gao, Guofa Cai

Lithium Hexamethyldisilazide Endows Li||NCM811 Battery with Superior Performance

Jan 9, 2023
33
Junda Huang, Yaxiong Yang, Yanxia Liu, Jianmin Ma

Ultrafast Synthesis of Metal-Layered Hydroxides in a Dozen Seconds for High-Performance Aqueous Zn (Micro-) Battery

Jan 9, 2023
32
Xiangyang Li, Fangshuai Chen, Bo Zhao, Shaohua Zhang, Xiaoyu Zheng, Ying Wang, Xuting Jin, Chunlong Dai, Jiaqi Wang, Jing Xie, Zhipan Zhang, Yang Zhao

Flexible, Highly Thermally Conductive and Electrically Insulating Phase Change Materials for Advanced Thermal Management of 5G Base Stations and Thermoelectric Generators

Jan 9, 2023
31
Ying Lin, Qi Kang, Yijie Liu, Yingke Zhu, Pingkai Jiang, Yiu‑Wing Mai, Xingyi Huang

Etching-Induced Surface Reconstruction of NiMoO4 for Oxygen Evolution Reaction

Jan 9, 2023
30
Jinli Zhu, Jinmei Qian, Xuebing Peng, Baori Xia, Daqiang Gao

A Thermoregulatory Flexible Phase Change Nonwoven for All-Season High-Efficiency Wearable Thermal Management

Jan 4, 2023
29
Hanqing Liu, Feng Zhou, Xiaoyu Shi, Keyan Sun, Yan Kou, Pratteek Das, Yangeng Li, Xinyu Zhang, Srikanth Mateti, Ying Chen, Zhong‑Shuai Wu, Quan Shi

Aerophilic Triphase Interface Tuned by Carbon Dots Driving Durable and Flexible Rechargeable Zn-Air Batteries

Jan 3, 2023
28
Kuixing Ding, Yu Ye, Jiugang Hu, Liming Zhao, Wei Jin, Jia Luo, Shan Cai, Baicheng Weng, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji

A Self-Powered, Highly Embedded and Sensitive Tribo-Label-Sensor for the Fast and Stable Label Printer

Dec 31, 2022
27
Xindan Hui, Zhongjie Li, Lirong Tang, Jianfeng Sun, Xingzhe Hou, Jie Chen, Yan Peng, Zhiyi Wu, Hengyu Guo

3D Interconnected Honeycomb-Like Multifunctional Catalyst for Zn–Air Batteries

Dec 31, 2022
26
Tianxu Jin, Junli Nie, Mei Dong, Binling Chen, Jun Nie, Guiping Ma

Bending Resistance Covalent Organic Framework Superlattice: “Nano-Hourglass”-Induced Charge Accumulation for Flexible In-Plane Micro-Supercapacitors

Dec 30, 2022
25
Xiaoyang Xu, Zhenni Zhang, Rui Xiong, Guandan Lu, Jia Zhang, Wang Ning, Shuozhen Hu, Qingliang Feng, Shanlin Qiao

An Amorphous Anode for Proton Battery

Dec 30, 2022
24
Huan Liu, Xiang Cai, Xiaojuan Zhi, Shuanlong Di, Boyin Zhai, Hongguan Li, Shulan Wang, Li Li

4-Terminal Inorganic Perovskite/Organic Tandem Solar Cells Offer 22% Efficiency

Dec 29, 2022
23
Ling Liu, Hanrui Xiao, Ke Jin, Zuo Xiao, Xiaoyan Du, Keyou Yan, Feng Hao, Qinye Bao, Chenyi Yi, Fangyang Liu, Wentao Wang, Chuantian Zuo, Liming Ding

Graphene Bridge Heterostructure Devices for Negative Differential Transconductance Circuit Applications

Dec 29, 2022
22
Minjong Lee, Tae Wook Kim, Chang Yong Park, Kimoon Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Min‑gu Kim, Do Kyung Hwang, Young Tack Lee

Additive-Driven Interfacial Engineering of Aluminum Metal Anode for Ultralong Cycling Life

Dec 29, 2022
21
Sonal Kumar, Prasad Rama, Gaoliang Yang, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Zhi Wei Seh

A Flexible Tribotronic Artificial Synapse with Bioinspired Neurosensory Behavior

Dec 29, 2022
18
Jianhua Zeng, Junqing Zhao, Tianzhao Bu, Guoxu Liu, Youchao Qi, Han Zhou, Sicheng Dong, Chi Zhang

Stabilizing Buried Interface via Synergistic Effect of Fluorine and Sulfonyl Functional Groups Toward Efficient and Stable Perovskite Solar Cells

Dec 29, 2022
17
Cheng Gong, Cong Zhang, Qixin Zhuang, Haiyun Li, Hua Yang, Jiangzhao Chen, Zhigang Zang

Flexible Polydimethylsiloxane Composite with Multi-Scale Conductive Network for Ultra-Strong Electromagnetic Interference Protection

Dec 29, 2022
15
Jie Li, He Sun, Shuang‑Qin Yi, Kang‑Kang Zou, Dan Zhang, Gan‑Ji Zhong, Ding‑Xiang Yan, Zhong‑Ming Li

Multicomponent Nanoparticles Synergistic One-Dimensional Nanofibers as Heterostructure Absorbers for Tunable and Efficient Microwave Absorption

Dec 15, 2022
13
Chenxi Wang, Yue Liu, Zirui Jia, Wanru Zhao, Guanglei Wu

Double Layer Composite Electrode Strategy for Efficient Perovskite Solar Cells with Excellent Reverse-Bias Stability

Dec 13, 2022
12
Chaofan Jiang, Junjie Zhou, Hang Li, Liguo Tan, Minghao Li, Wolfgang Tress, Liming Ding, Michael Grätzel, Chenyi Yi

Green, Sustainable Architectural Bamboo with High Light Transmission and Excellent Electromagnetic Shielding as a Candidate for Energy-Saving Buildings

Dec 10, 2022
11
Jing Wang, Xinyu Wu, Yajing Wang, Weiying Zhao, Yue Zhao, Ming Zhou, Yan Wu, Guangbin Ji

An In-Situ Formed Tunneling Layer Enriches the Options of Anode for Efficient and Stable Regular Perovskite Solar Cells

Dec 9, 2022
10
Xuesong Lin, Yanbo Wang, Hongzhen Su, Zhenzhen Qin, Ziyang Zhang, Mengjiong Chen, Min Yang, Yan Zhao, Xiao Liu, Xiangqian Shen, Liyuan Han

Ultralow Interfacial Thermal Resistance of Graphene Thermal Interface Materials with Surface Metal Liquefaction

Dec 9, 2022
9
Wen Dai, Xing‑Jie Ren, Qingwei Yan, Shengding Wang, Mingyang Yang, Le Lv, Junfeng Ying, Lu Chen, Peidi Tao, Liwen Sun, Chen Xue, Jinhong Yu, Chengyi Song, Kazuhito Nishimura, Nan Jiang, Cheng‑Te Lin

Transparent, Ultra-Stretching, Tough, Adhesive Carboxyethyl Chitin/Polyacrylamide Hydrogel Toward High-Performance Soft Electronics

Dec 7, 2022
8
Jipeng Zhang, Yang Hu, Lina Zhang, Jinping Zhou, Ang Lu

Hollow Gradient-Structured Iron-Anchored Carbon Nanospheres for Enhanced Electromagnetic Wave Absorption

Dec 6, 2022
7
Cao Wu, Jing Wang, Xiaohang Zhang, Lixing Kang, Xun Cao, Yongyi Zhang, Yutao Niu, Yingying Yu, Huili Fu, Zongjie Shen, Kunjie Wu, Zhenzhong Yong, Jingyun Zou, Bin Wang, Zhou Chen, Zhengpeng Yang, Qingwen Li

Correlating the Interfacial Polar-Phase Structure to the Local Chemistry in Ferroelectric Polymer Nanocomposites by Combined Scanning Probe Microscopy

Dec 6, 2022
5
Jiajie Liang, Shaojie Wang, Zhen Luo, Jing Fu, Jun Hu, Jinliang He, Qi Li

Split-Ring Structured All-Inorganic Perovskite Photodetector Arrays for Masterly Internet of Things

Dec 4, 2022
3
Bori Shi, Pingyang Wang, Jingyun Feng, Chang Xue, Gaojie Yang, Qingwei Liao, Mengying Zhang, Xingcai Zhang, Weijia Wen, Jinbo Wu

Self-Modifying Nanointerface Driving Ultrahigh Bidirectional Thermal Conductivity Boron Nitride-Based Composite Flexible Films

Dec 4, 2022
2
Taoqing Huang, Xinyu Zhang, Tian Wang, Honggang Zhang, Yongwei Li, Hua Bao, Min Chen, Limin Wu

Bioinspired MXene-Based Soft Actuators Exhibiting Angle-Independent Structural Color

Dec 4, 2022
1
Pan Xue, Yuanhao Chen, Yiyi Xu, Cristian Valenzuela, Xuan Zhang, Hari Krishna Bisoyi, Xiao Yang, Ling Wang, Xinhua Xu, Quan Li